Toinen vanhoista makasiineista voidaan purkaa?

0
Entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos koskee käytännössä pientä, noin 1,2 hehtaarin suuruista aluetta, jonka sisässä makasiini ja lämpölaitos sijaitsevat. Lämpölaitos on suojeltu rakennus.

LOIMAA/KARTANOMÄKI Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen lähialueen asemakaavan muutoksen maanantai-iltana. Valtuusto käsittelee asian myöhemmin.

Muutos koskee noin 1,2 hehtaarin aluetta, joka rajoittuu etelässä Juvantiehen, idässä Arvidinkatuun ja muuten entisen nahkatehtaan kiinteistöön. Alueen sisään jäävät Vesikosken historiallisen tehdasalueen vanha lämpölaitos ja toinen isoista, säterikattoisista makasiineista.

Asemakaavan muutoksen merkittävin asia on, että alueen sisään jäävä iso makasiini voidaan purkaa, jos se korvataan ympäristöön sopivalla, asuinkäyttöön tarkoitetulla uudisrakennuksella.

Kaupunginhallitus keskusteli laajasti siitä, soveltuuko maneesin lähellä oleva maaperä asuinrakennuksen pohjaksi. Alueelle on laadittu maaperän haitta-ainetutkimus keväällä 2016. Sen mukaan haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja. Selvitys tehtiin kuitenkin pistemäisesti koko laajan Kartanomäen alueelta. Lopullisen kaavakartan yleismääräyksiin onkin kirjattu teksti, jossa rakentajaa kehotetaan selvittämään maaperän kunnostustarve ennen rakentamaan ryhtymistä ja tarvittaessa hävittämään piilaantunut maaperä.

Vesikosken historiallinen tehdasalue rakennuksineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseo olisivat halunneet, että myös suojellun lämpölaitoksen vieressä oleva maneesi olisi sisällytetty suojeltavan rakennetun kulttuuriympäristön piiriin asemakaavan muutoksessa.

Entisen nahkatehtaanalueen kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda edellytykset pienkerrostalojen rakentamiselle alueelle. Kaavoitus on käynnistetty alueen pääosin omistaman Luonnonkivi Palin Oy:n aloitteesta.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on lisätä keskustan asuntotarjontaa palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tavoitteena on myös säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot.