Uuden voimajohdon reittiin ei ole tullut muutoksia Loimaan alueella

0
Voimajohtoalueella nykyisin oleva 400 kilovoltin linja säilyy. Sen rinnalle rakennetaan uusi 400 kilovoltin voimajohto, joka tulee nykyisen 110 kilovoltin linjan paikalle. 110 kilovoltin voimajohto puolestaan uusitaan samaan pylväsrakenteeseen uuden 400 kilovoltin voimajohdon kanssa. Kuva on Hennijoelta, Kanteenmaantieltä.

LOIMAAN SEUTU Huittisten ja Forssan välille suunnitellun uuden voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) odotetaan viranomaisen eli Ely-keskuksen johtopäätöksiä elokuussa.

Suunnitellun uuden voimajohdon pituus on lähes 70 kilometriä, josta noin 31 kilometriä kulkee Loimaan alueella Hennijoen ja Metsämaan suunnalla, Kakkostien suuntaisesti. Lisäksi voimalinjan rakentaminen koskettaa Huittisten, Humppilan, Jokioisten ja Forssan aluetta.

– Hanke on edennyt sitten viime syksyn, jolloin suunniteltiin ympäristövaikutusten arviointia. Sen jälkeen reittivaihtoehtoja tarkistettiin saadun palautteen perusteella Huittisten sähköaseman lähellä ja Jokioisten Minkiössä. Loimaan ja Humppilan alueilla johtoreitteihin ei ole tullut muutoksia, kantaverkkoyhtiö Fingridin vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski tiivistää.

Viime syksynä voimajohtohanke synnytti runsaasti lausuntoja. Jokioisilla ja Huittisissa pidettyihin yleisötilaisuuksiin osallistui noin sata henkilöä. Suullisen palautteen lisäksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle eli Varsinais-Suomen Ely-keskukselle 26 lausuntoa ja 12 mielipidettä sekä Fingridille viisi palautetta heidän sähköisen järjestelmänsä kautta. Kansalaisia huolestuttivat muun muassa lähelle asuinrakennuksia sekä pelloille ja metsäpalstoille sijoittuvat voimajohtolinjan osuudet (LL 14.11.2019).

VARSINAISTA ympäristövaikutusten arviointia on tehty viime talven ja kuluneen kevään aikana. Hanketta ja sen YVA-selostusta esiteltiin yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti toukokuussa. Sähköistä yleisötilaisuutta seurattiin livenä noin 60 laitteelta, ja tallenne on yhä katsottavissa ympäristöhallinnon ja Fingridin verkkosivuilta.

Selostuksesta voi vielä esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti, ja ne on toimitettava viimeistään 26. kesäkuuta Varsinais-Suomen Ely-keskukseen.

Loimaan kaupunginhallitus käsitteli hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta maanantaina ja totesi, ettei sillä ole huomauttamista.

Fingridin tekninen asiantuntija Pasi Saari kertoo, ettei suunnitellun voimajohdon reitille kohdistu muutospaineita Loimaan eikä Humppilan alueilla, eniten palautteita on tullut Huittisten puolelta.

Loimaalla ja Humppilassa uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Saari kertoo, että uusi voimajohto rakennettaisiin käytännössä samaan linjaan nykyisen 110 kilovoltin paikalle.

VOIMAJOHTOREITTI sijoittuu pääasiassa maatalouskäytössä olevalle peltomaalle ja osin myös metsätalouskäytössä olevalle alueelle. YVA-selostuksen perusteella voimajohtohankkeella on haitallista vaikutusta yksittäisten elinkeinoharjoittajien kannalta niillä osuuksilla, joilla voimajohtoalue levenee pelto- tai metsätalousalueella.

Saaren mukaan Loimaalta on tullut muutama yhteydenotto maanomistajilta, joita on askarruttanut erityisesti voimalinjan vaikutukset maanviljelylle. Hän kertoo, että uusi voimalinja on suunniteltu rakennettavaksi peltopylväsrakenteella, jonka myötä haitat pelloilla jäävät vähäisemmiksi, esimerkiksi pylväsväli olisi pidempi.

Uuden voimajohdon perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu kaksijalkainen portaalipylväs. Pylvään ylimmät osat eli ukkosulokkeet ulottuvat keskimäärin 35–37 metrin korkeudelle, ja pylväsväli on 250–350 metriä.

LOIMAAN alueella arviolta 15 asuin- tai lomarakennusta sijaitsee noin sadan metrin etäisyydellä johtoreitistä (LL 19.9.2019).

YVA-selostuksen mukaan merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat niille asuinrakennuksille, jotka sijoittuvat voimajohdon reunavyöhykkeelle. Reunavyöhykkeelle sijoittuvat asuinrakennukset voidaan kuitenkin säilyttää. Saaren mukaan Loimaan alueella ei sijaitse rakennuksia reunavyöhykkeellä.

Uuden voimajohdon rakentaminen leventää voimajohtoaluetta noin 14 metriä nykyisen maastokäytävän pohjoispuolella. Vuorikoski kertoo, että aikanaan käynnistyy maanlunastusmenettely, joka koskettaa kaikkia johtoalueen maanomistajia.

Kantaverkkoyhtiön alustavana tavoitteena on, että voimajohdon edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Voimajohdon rakentamisen suunnitellaan toteutuvan vuosina 2023–2025.

 

400 ja 110 kilovoltin voimajohto

Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee uutta 400 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Samalla on tarkoitus uusia nykyinen 110 kilovoltin voimajohto.

Uuden 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden tarkoituksena on lisätä sähkönsiirtokapasiteettia Suomen länsi- ja etelärannikon välillä sekä parantaa energiatehokkuutta ja kantaverkon käyttövarmuutta.

Voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä ja sen päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Huittisissa ja Forssassa. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen.

Nykyinen vanha 110 kilovoltin voimajohto puretaan ja sijoitetaan pääsääntöisesti uuden 400 kilovoltin voimajohdon väliorteen.