Avi kehottaa Loimaata kiinnittämään huomiota lastensuojeluun

0
Lapsi, josta edes lastensuojelulla ei ole varaa pitää huolta, on näkymättömistä näkymättömin.

LOIMAA Aluehallintovirasto (avi) kehottaa Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokuntaa kiinnittämään huomiota siihen, että lastensuojelussa lapsen asioista vastaavan työntekijän tulee tavata lapsi riittävän usein henkilökohtaisesti.

Loimaan kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien näkemyksen mukaan heillä ei ollut syksyllä 2018 riittävästi aikaa tavata asiakkaita kasvotusten. Loimaan hyvinvointivaliokunnan aville antama selvitys oli ristiriidassa työntekijöiden näkemyksen kanssa. Avi painotti valvonta-asian ratkaisussa lapsen lähityöntekijöiden kokemuksen merkitystä siitä, onko lapsia tavattu riittävästi vai ei.

Avi kehottaa hyvinvointivaliokuntaa kiinnittämään huomiota myös siihen, että erityistä tukea tarvitsevan lapsen omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava lain mukaan sosiaalityöntekijä. Loimaalla tämä ei syksyllä 2018 aina toteutunut. Lastensuojelun vaativimpiinkin tehtäviin käytettiin sosionomin koulutuksen saaneita sosiaaliohjaajia sekä lähihoitajan koulutuksen saaneita perhetyöntekijöitä.

– Pelkkä pätevän sosiaalityön johtajan työpanos ei riitä, valvonta-asian ratkaisussa todetaan.

Aluehallintovirasto korostaa Loimaan lastensuojelun asiaa koskevassa ratkaisussaan, että kunnallisen sosiaalihuollon tulee turvata tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut. Kunnan on huolehdittava, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään kunnan todellista tarvetta vastaavaksi. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ja muuta asiakastyöhön osallistuvaa henkilöstöä pitää olla riittävästi.

AVIN RATKAISU asiaan valmistui maanantaina. Viraston antamaan huomion kiinnittämiseen ei voi hakea muutosta.

Valvontaa vaativa tilanne syntyi, kun Loimaan lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tekivät aville epäkohtailmoituksen lokakuussa 2018. Sen mukaan työntekijöiden liiallinen työmäärä vaaransi lastensuojelun asiakkaiden oikeusturvan Loimaalla.

Lisäksi Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden työsuojeluvaltuutettu lähetti aluehallintovirastoon tammikuussa 2019 sähköpostin, jonka mukaan kaupungin sosiaalityöntekijöiden tilanne on raskas, ja töitä on järjestelty pakon edessä.

Avi pyysi asiasta selvityksen Loimaan kaupungilta heti epäkohtailmoituksen saatuaan. Se annettiin marraskuun lopulla 2018.

Kärjistyneeseen tilanteeseen liittyi syksyllä 2018 sosiaalityöntekijän irtisanoutuminen.

Loimaan lastensuojelutyön tekijät eivät halunneet kommentoida asiaa Loimaan Lehdelle kaksi vuotta sitten. Kaupungin silloinen sote-johtaja määritti asian salaiseksi.

FAKTA

Kantelun seuraamukset

ALUEHALLINTOVIRASTO VOI:

Saattaa kantelun kohteelle tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä.

Kiinnittää kantelun kohteen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn.

Antaa kantelun kohteelle huomautuksen.

ALUEHALLINTOVIRASTO EI VOI:

Kumota tai muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Määrätä maksettavaksi korvauksia.

Määrätä kantelun kohdetta myöntämään tiettyä etua tai suorittamaan tiettyä henkilöä koskevaa toimenpidettä.

Määrätä viranhaltijalle rangaistusta, irtisanoa viranhaltijaa tai antaa viranhaltijalle varoitusta.

Antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.

Lähde: Aluehallintovirasto

 

FAKTA

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä on sosiaalihuollon ammattinimike.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa tehtävään vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon.

Sosiaalityöntekijän ammatissa voi samassa tehtävässä toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, jonka opinnot ovat riittävän pitkällä.

Lähteet: Valvira ja Wikipedia