Osa kaupungin investoinneista lykkääntyy myöhempään ajankohtaan

0
Mäenpään siltahankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät tuleville vuosille. Loimijoen ylittävä silta sijaitsee Loimaan keskustan tuntumassa.

LOIMAAN kaupungin elinympäristölautakunta esittää tämän vuoden budjettiin määrärahamuutoksia, jotka vähentävät investointeja yhteensä 910 000 euroa. Kokonaissumma muodostuu useasta investointikohteesta.

Lautakunnalle annetusta valmistelusta ilmenee muun muassa, ettei Pääterveysaseman tilamuutosten suunnittelua ole pystytty aloittamaan ja työt siirtyvät seuraavalle vuodelle.

Pikkukartanon vesikaton uusimisesta on pyydetty urakkatarjoukset, mutta varattu määräraha ei riitä töiden toteuttamiseen. Määrärahatarvetta tarkennetaan ja toteutukseen varaudutaan ensi vuoden budjetissa.

Kauhanojan koulun julkisivukorjauksen kuntotutkimusraportti on vasta valmistumassa ja korjaustöiden suunnittelu kesken. Hanke ei toteudu suunnitellussa laajuudessa tänä vuonna.

Keskuskoulun korjaustöiden suunnittelua ei ole pystytty aloittamaan resurssisyistä. Hankkeen toteutus on suunniteltu ensi vuodelle.

Keskusvaraston muutostöiden suunnittelu on sidoksissa vesiliikelaitoksen varastotilojen toteuttamiseen, ja keskusvaraston hankesuunnittelu siirretään ensi vuodelle.

Väinämöisenkadun loppuosan saneerausta Heimolinnan kohdalla ei ole ollut mahdollista käynnistää resurssien puuttuessa. Hanke on aikataulutettu uudelleen ensi vuodelle.

Mäenpään siltahankkeeseen oli varattu suunnittelumääräraha tälle vuodelle, mutta suunnittelua ei ole pystytty käynnistämään aikataulusyistä. Niin suunnittelu kuin toteutus siirtyvät tuleville suunnitelmavuosille.

Eteläkaaren suunnitteluun Kankaankujan ja Turuntien väliselle osuudelle on tälle vuodelle varattu 350 000 euroa. Katualuetta ja sen ympäristöä koskeva asemakaavan laatiminen on kesken, ja siksi kunnallisteknistä suunnittelua ei ole aloitettu. Eteläkaaren toteutusta esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuosille. Hankkeenideana on yhdistää Ysitien ylittävä eteläinen ylikulkusilta sekä Suopellon yritys- ja asuinalue.

Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentamisen suunnittelu on tarkoitus saada alkuun tänä vuonna, mutta toteutus jää ensi vuoteen.

Ysitien eteläisen ylikulkusillan tuntumassa Kankaankujan ja Eteläkaaren jatkeen rakentaminen päästään aloittamaan vasta loka-marraskuussa, ja investointimääräraha toteutuu osittain tänä vuonna. Hankkeen valmistuminen siirtyy ensi keväälle.

Investointien muutokset etenevät kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi.

Kaupungin alkuperäisessä budjetissa tämän vuoden investointimenoiksi arvioitiin yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa.