Tehokkaan ennaltaehkäisyn ja säästöjen tae = toimivat lähipalvelut

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Historian ensimmäiset aluevaalit ovat täällä. Tulevat päättäjät ovat avainasemassa ratkaisemassa miten ja missä sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palvelut järjestetään maakunnassamme jatkossa. Aluevaalien tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Nyt jos koskaan on tärkeää käyttää ääntänsä.

Uudistuksen tarkoitus on löytää vahvemmat hartiat palvelujen tuottajaksi, mutta myös säästön kohteita ja uudelleenorganisointia. Näen, että palvelujen uudelleenorganisoinnille ja järjestämistapojen uudistamiselle on tarvetta, mutta ratkaisu ei ole palvelujen keskittäminen isompiin kaupunkeihin.
Ennen kaikkea huomiota tulee kiinnittää palvelujen järjestämistapaan, hoidon ja palvelujen tehokkuuteen, tasalaatuun sekä nopeasti saavutettavaan, matalan kynnyksen oikea-aikaiseen apuun.

Maksajan näkökulmasta kalleimpia palveluja ovat terveydenhoidossa erikoissairaanhoidon kustannukset ja sosiaalipuolella esimerkiksi lasten sijoituksista aiheutuvat kustannukset. Nämä ovat myös palveluina asiakkaan kannalta raskaimpia toimia. Ennaltaehkäisyyn panostaminen säästää euroja, mutta myös auttaa asiakasta parhaiten. Vahvat peruspalvelut lähellä ovat paras tae sille, että hoitoon päästään nopeasti ja tasapuolisesti ja lisäksi tarve raskaammille hoitotoimille vähenee.
Laitilan terveyskeskus on ollut erinomainen esimerkki ja todiste toimivien lähipalveluiden merkityksestä.

Panostuksella esimerkiksi riittävään lääkärimäärään on saatu omat lääkärivirat täytettyä, osaajat pysymään ja vähennettyä kalliiden vuokralääkärien käyttöä. Osaavan henkilökunnan avulla on saatu monena vuonna peräkkäin säästöjä erikoissairaanhoidon menoista. Uudistuksessa tätä osaavaa ja asiat tuntevaa henkilökuntaa tulee kuulla ja arvostaa ja jalostaa parhaat käytännöt koko maakunnan toimintatavaksi.

Kainuun alueella on uudistushankkeena kehitelty tulevaisuuden terveyskeskusta. Helsingin Sanomat uutisoi uudistuksesta 28.12.2021. Siellä on koettu toimivaksi oma hoitaja-järjestelmä sekä panostukset puhelin- ja digipalveluihin ja tavoitettavuuteen. Oleellista on, että hoitoa saa heti, koska hoidosta vastaa oma hoitaja, joka konsultoi muun muassa lääkäriä tarvittaessa. Artikkelin mukaan myös hoitajat ovat kokeneet järjestelmän toimivaksi ja lisäävän heidän työnsä itsenäisyyttään.

Tulevaisuudessa puhelin- ja etävastaanotot lisääntyvät varmasti ja niille on oma paikkansa, mutta lähivastaanotolle tulee päästä kohtuullisen matkan päästä. Kun nuorten ja lasten pahoinvointi tuntuu vain lisääntyvän, on erityisen tärkeää, että neuvolat, kouluterveydenhoitajat ja lastensuojelun ammattilaiset löytyvät läheltä, jotta apua saa nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.

Uudistuksessa tuleekin keskittyä uusien perhekeskusten ja uudenlaisten terveyskeskusmallien kehittämiseen. Perhekeskus ei ole pelkkä neuvola tai terveyskeskus ei ole pelkkä lääkärinvastaanotto, vaan ne ovat moniammatillisia peruspalveluiden keskuksia, joista asiakas saa avun niin sanotulta yhdeltä luukulta.

Tärkeintä on panostaa läheltä saatavaan ohjaukseen, tukeen ja neuvontaan jokaisen ja joka ikäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä ongelmien ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Riikka Saarela
Pankkilakimies, OTM
Aluevaaliehdokas (kesk.)
Laitila