ORIPÄÄN kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, joka koski kunnan entiselle sosiaalijohtajalle Heli Kaskiluodolle maksettujen lisätyökorvausten takaisinperintää ja kunnan vanhustenrivitalon vuokrahuoneistosta maksettua liian alhaista vuokraa.
Kaskiluoto oli tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen huhtikuussa tekemästä päätöksestä, jolla se päätti periä viranhaltijalle maksetut lisätyökorvaukset täysimääräisesti takaisin (LL 28.4.).
Kaskiluodolle maksettiin lisätyökorvauksia, koska hän hoiti viime vuonna oman työnsä ohella myös Loimaan kaupungin Oripään kunnalta pyytämiä sosiaalityön johtavan viranhaltijan tehtäviä. Loimaan kaupunki maksoi korvausta kyseisten tehtävien hoidosta Oripään kunnalle, ja Oripään kunnassa puolestaan maksettiin osa Loimaan maksamasta korvauksesta edelleen kyseisiä tehtäviä hoitaneelle Kaskiluodolle. Kunnanhallitus katsoi, että päätös lisätyön maksamisesta on tehty kunnan hallintosäännön vastaisesti.
Asunnon vuokraan liittyen hallituksen päätökseen sisältyi se, että hallitus päätti periä Kaskiluodolta hänen käyttämänsä asunnon vuokrahinnan ja maksetun vuokran välisen erotuksen. Vuokrahuoneistosta oli peritty alhaisempaa hintaa kuin mitä esimerkiksi kunnan verkkosivuilla oli määritelty.

Oikaisuvaatimuksessaan Kaskiluoto vaati kumottavaksi kyseisiä kunnanhallituksen päätöksiä, sillä hän pitää niitä lainvastaisina, perusteettomina ja kohtuuttomina. Hän vaati, että takaisinperinnästä luovutaan sekä vuokran että viime vuonna maksettujen palkkojen osalta.
Asuinhuoneiston todellisen ja maksetun vuokran välisen erotuksen osalta ei puhuta isoista summista, kuten aiemmin on uutisoitu.
Vuokran osalta Kaskiluoto viittaa oikaisussaan muun muassa lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta, minkä mukaan vaatimusta vuokran kohtuullisuuden tutkimiseksi ei voida panna vireille enää vuokrasuhteen päätyttyä. Hän muistuttaa oikaisuvaatimuksessaan, että asuntoa on käytetty vain satunnaisesti.
Lisätyökorvauksen takaisinperinnän osalta Kaskiluoto viittaa kunnanhallituksen päätöksen perusteluihin, joiden mukaan kunnanjohtajalla ei ollut toimivaltaa myöntää työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista lisätyöstä maksettavaa tehtäväkohtaisen palkan lisää. Kaskiluodon mukaan kunnanjohtajan virkavirheestä ei voi asettaa vastuuseen hänen alaistaan.
Kaskiluoto kirjoittaa oikaisussaan, että virka-avussa oli kyse merkittävästä työmäärän ja vastuun lisääntymisestä viranhaltijalle ja asiasta käytiin viranhaltijan ja työnantajan edustajan kanssa keskustelua ennen virka-apusopimuksen allekirjoittamista. Keskustelun pohjalta viranhaltijalle päätettiin maksaa sopimuksen mukaan 18,75 euroa tehdystä virka-aputunnista. Lisätyökorvaus maksettiin hänen normaalipalkkansa lisäksi.
Kaskiluoto muistuttaa, ettei hänelle ole maksettu liikaa palkkaa, vaan sopimuksen mukaisesti ja työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Oripään kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto (kesk.) kertoo hallituksen julistaneen vastineensa oikaisuvaatimukseen salassa pidettäväksi. Hän perustelee, ettei kunnanhallitus nähnyt tarvetta käsitellä vastineessa esitettyjä asioita julkisesti.
Kaarto vahvistaa hallituksen hylänneen oikaisuvaatimuksen ja sanoo pääperusteiden olevan samat kuin hallituksen huhtikuun päätökseen on kirjattu. Vastineessa perusteluita on avattu enemmän.
Hän kertoo, että lisätyökorvauksiin liittyvät palkka-asiat kuuluvat kunnan hallintosäännön perusteella kunnanhallituksen päätettäviksi eikä kyseisen tapauksen osalta ole näin toimittu.
– Vaikka kunta on perimässä korvauksia takaisin, kuten ​kunnanhallitus on jo aiemmin todennut, olemme valmiita keskustelemaan mahdollisten lisäkorvausten maksusta asianosaisen kanssa, Kaarto sanoo.
Asunnon vuokran osalta hän sanoo, että kunnassa on määritelty olemassa olevat vuokrahinnat eikä niistä pidä poiketa.
Kaarto muistuttaa, ettei tapauksessa ole kyse yksittäisten henkilöiden maalittamisesta vaan siitä, onko asiat hoidettu kunnassa oikein hallintosäännön mukaan.

Kaskiluoto aikoo valittaa kunnanhallituksen huhtikuussa tekemistä päätöksistä hallinto-oikeuteen.
Kaskiluoto irtisanoutui Oripään kunnan palveluksesta alkuvuodesta, ja hän on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.