Loimaan seudun nuoret loistavat kurjalla tavalla liikennetilastoissa

0
Liikennetörttöilyn jäljet näkyvät usein myös parkkipaikoilla ja nurmikentillä.

LOIMAAN SEUTU Nuorten liikenneturvallisuus herättää huolta Varsinais-Suomessa, käy ilmi ELY-keskuksen ja Loimaan seudun kuntien valmistelemassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa.

Asukaslukuun suhteutettuna 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä Loimaan seudulla tapahtuu liikenteessä yli kaksinkertainen määrä henkilövahinkoja Varsinais-Suomen keskiarvoon nähden. Yli 30 prosenttia kaikista seudun henkilövahingoista tapahtuu nuorille, vaikka ikäryhmän osuus on vain yhdeksän prosenttia.

Nuorten ikäryhmä korostuu myös liikennerikostilastoissa. Yli 28 prosenttia liikennerikoksien syyllisiksi epäillyistä on nuoria. Tilastoissa korostuu myös nuorten muita ikäryhmiä korkeampi törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten osuus.

– Tässä on selvitetty Loimaan seudun kuntien osalta liikenneturvallisuustiedot ja osalliset sekä poliisin tiedoista liikennerikokset ja niihin syyllistyneet. Näistä olemme tehneet sen yhteenvedon, että nuorten osalta tilanne on Loimaan seudulla selkeästi huonompi kuin keskimäärin Suomessa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang kommentoi.

Onnettomuuksiin liittyy hyvin usein tietoista riskinottoa kuten merkittävää ylinopeutta, päihteiden käyttöä, tarkkaamattomuutta tai turvalaitteiden käyttämättömyyttä. Päihteiden käyttö on liittynyt noin joka kolmanteen onnettomuuteen Loimaan seudulla.

NUORTEN korostumiselle tilastoissa on useita syitä.

Loimaalla ajoneuvo on nuorelle lähes välttämätön, ja korona-aikana harrastusten puuttumisen tai vähäisyyden vuoksi nuorilla on enemmän aikaa törttöillä. Myöskään poliisi ei näy liikenteessä, joten virkavallan tuoma rauhoittava vaikutus on vähäistä, eikä poliisi voi puuttua ennaltaehkäisevästi riskikäyttäytymiseen.

– Suomessa saa hyvin vähällä koulutuksella ajokortin, eivätkä taidot välttämättä ole sen edellyttämällä tasolla. Varsinkin nuorilla miehillä on myös sellainen kuolemattomuuden tunne, ja taitoja kokeillaan ja näytetään kavereille liikenteessä. Yleensä tällaisissa tilanteissa riskikäyttäytyminen kostautuu ajoneuvon hallinnan menetyksenä.

ASENTEIDEN muuttuminen turvallisuushakuisemmiksi on pitkäkestoista työtä, mutta keinot tilanteen parantamiseksi tiedetään.

Norjassa nuorten kuljettajien vakavia liikenneonnettomuuksia on saatu vähennettyä merkittävästi, eivätkä norjalaiset nuoret erotu tilastoissa muista ikäryhmistä. Esimerkkeinä vaaratilanteita vähentävistä linjauksista Klang mainitsee pidemmän ajokorttikoulutuksen, tiukemman tutkintovaatimuksen, tiukemmat rangaistukset sekä turvallisuuden korostamisen koulutuksessa ja ajokokeissa.

– En näkisi ollenkaan pahana, jos nuorilla olisi esimerkiksi pari vuotta käytössä seurantalaite, joka rekisteröi ylinopeudet ja muut. Sitten jos syyllistyy vakaviin rikoksiin liikenteessä, niin kortti pois pidemmäksi aikaa. Jos ennen b-ajokortin saamista tehdyistä liikennerikoksista kortti lykkääntyisi automaattisesti esimerkiksi kahdella vuodella, niin se olisi aika kova rangaistus, joka motivoisi turvallisempaan käytökseen. Tavoitteena on estää kaikkein riskialttiimman ikävaiheen kokeiluun ja identiteetin hakuun liittyvä touhu. Erityisesti nuorilla miehillä se varsin usein kanavoituu autoiluun ja liikenteeseen.

Turvallisuuteen motivoivien rangaistuksen lisäksi Klang korostaa vanhempien valveutuneisuuden merkitystä. Polttoaineiden ja ajoneuvojen kulujen kuittaaminen ei riitä, vaan pitää myös tietää, mitä nuoret liikenteessä tekevät.

– Liikenneopetuksen rinnalla soisi huomiotavan liikennekasvatusta laajemminkin, alkaen lapsista. Suuri osa niistä asenteista kehittyvät jo ennen varsinaista liikenneopetusikää, ja tässä koulun ja kodin rooli on merkittävin.

– Kärjistäen ratkaisuna ovat rajat ja rakkaus. Vanhempien ja yhteiskunnan suurempi vastuu ja kontrolli eivät ole nuorille pahaksi, sillä yksikin liikenteessä kuollut tai pahasti vammautunut nuori on liikaa.

 

Asukkaita huolettaa risteysturvallisuus

LOIMAAN SEUTU Liikenneturvallisuussuunnitelmaan kerätyissä kuntalaisten palautteissa Loimaan seudulla nousee esille erityisesti risteysalueiden vaarallisuus. Keskustan alueella raportoituja vaaratilanteita on selkeästi enemmän kuin kylillä, ja pahimpina vaaranpaikkoina esiin nousevat varsinkin Prisman ja Lidlin risteykset.

Väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen, ylinopeus ja vanhoilla vihreillä liikennevaloista kulkeminen huolestuttavat myös kuntalaisia. Loimaan kaupungin teknisen johtajan Antti Korteen mukaan asukaskyselyn tuloksissa ei tullut suuria yllätyksiä, mutta entuudestaan tiedossa olevien ongelmakohtien kehittäminen vaatii suunnittelua.

– Jalankulun ja pyöräilyn reittien jatkuvuus ja niihin liittyvät ongelmat vaativat suunnittelua ja toimenpiteitä. Tähän liittyy myös vilkkaimpien taajamaristeysten turvallisuuden parantaminen. Valtion ja kaupungin välisissä rajapinnoissa löytyy myös kehitettävää.

Alkuvuodesta 2023 valmistuvan hankkeen työt jatkuvat elokuussa tarkempien tavoitteiden asettamisella ja toimenpiteiden suunnittelulla. Korteen mukaan muun muassa Kutojankadun valaistuksen parantaminen on jo työn alla, mutta tarkempiin aikatauluihin vaikuttaa moni asia.

– Pieniä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä tehdään pitkin vuotta, ja nyt tehtyjen tutkimusten perusteella pystytään kohdentamaan suunnittelua myös suurempien kokonaisuuksien parantamiseen. Kaikki tietysti tapahtuu määrärahojen puitteissa, ja liikenneturvallisuuden parantaminen on pitkäjänteistä työtä, Korte lisää.