Metsämaan pienpuhdistamon rakentaminen lähestyy

0
Käsitellyt jätevedet on tarkoitus johtaa pienpuhdistamosta Kojonjokeen. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAA/METSÄMAA Metsämaalle vuosia kaavaillun jätevedenpuhdistamon rakentamistyöt saattavat alkaa tämän vuoden lopulla.

Asiaa kiirehtii osaltaan Varsinais-Suomen Ely-keskus, joka on hiljattain kehottanut Loimaan kaupunkia toteuttamaan jätevedenpuhdistamoa koskevan hankkeen viivyttelemättä ympäristöluvan mukaisesti. Puhdistamohanke on myöhässä niin ympäristölupamääräysten kuin kaupungin omien aikataulujen puolesta.

Ennen puhdistamon rakentamista kaupungin on järjestettävä sille tarvittava rahoitus. Tämän vuoden budjettiin varattu 200 000 euroa ei näytä riittävän. Tarkemman suunnittelun ja laskelmien myötä hankkeen kustannusarvio on noussut 450 000 euroon.

Ensi viikolla kokoontuva elinympäristölautakunta ottaa kantaa puhdistamon lisämäärärahaan, ja aikanaan valtuusto päättää rahoituksesta lopullisesti. Sen jälkeen olisi vuorossa hankkeen kilpailutus.

Alustavasti puhdistuslaitoksen tavoitellaan aloittavan toimintansa ensi keväänä.

Pienpuhdistamo on tarkoitus rakentaa Metsämaan keskustaan, Kalliohovin takana sijaitsevalle joutomaalle. Sen piiriin ollaan liittämässä arviolta 70 kiinteistöä. Puhdistamossa käsiteltäisiin Metsämaan koulun, päiväkodin ja paloaseman sekä Kojonjoen itäpuolisen asuinalueen kunnalliseen viemäriverkostoon jo liitettyjen rakennusten jätevedet.

Loimaan kaupungin tekninen johtaja Antti Korte sanoo, että puhdistamo on mitoitettu siten, että siihen pystyy myöhemmin halutessaan liittymään muitakin kiinteistöjä Metsämaalta.

– Ei kuitenkaan määräänsä enempää.

Puhdistamoinvestoinnin toteuttaa Loimaan kaupunki. Puhdistamon käytännön toimintaa pyörittäisi aikanaan Loimaan Vesi -liikelaitos.

Metsämaan kylätaajama ei kuulu Loimaan Veden toiminta-alueeseen, ja vesiliikelaitoksen johtaja Kimmo Virta sanoo, ettei laitoksella ole velvoitetta rakentaa viemäröintiä niille kiinteistöille, jotka eivät alun alkaen kuulu puhdistamon piiriin. Hän huomauttaa, ettei näillä muilla kiinteistöillä ole toisaalta liittymisvelvoitettakaan puhdistamoon.

Loimaan kaupungin ympäristötarkastaja Anna Lilja muistuttaa, että viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kaikilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai alle sadan metrin päässä vesistöstä, tulisi jo olla ympäristönsuojelulain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä.

– Muille kiinteistöille asia tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Viimeistään luvan vaatimaa saneerausta tehdessä tulee päivittä myös vanhat jätevesijärjestelmät puhdistusvaatimukset täyttäviksi.

Metsämaan puhdistamo on puhuttanut vuosikausia, ja osa on toivonut siirtoviemärin rakentamista keskusjätevedenpuhdistamolle. Loimaan vesiliikelaitoksen päässä idealle ei ole vuosien saatossa lämmetty, ja esimerkiksi siirtoviemärin rakentamiskustannukset on arvioitu noin kolminkertaisiksi pienpuhdistamoon verrattuna (LL 3.9.2019).

Tekninen johtaja Antti Korte huomauttaa, että Metsämaan taajaman jätevesien käsittelyä on päätetty viedä puhdistamoratkaisulla eteenpäin ja kaupungille siihen myönnetty ympäristölupa on velvoittava.

Ely-keskus on antanut kaupungille kehotuksen hankkeen toteuttamisesta, ja kaupungin yllä leijuu teettämisuhka. Jos teettämisuhka pannaan täytäntöön, Kortteen mukaan Ely tai muu viranomainen rakennuttaa puhdistamon ja lasku jää joka tapauksessa Loimaan maksettavaksi.

 

Viranomaisen kärsivällisyys alkaa loppua puhdistamon viivästymiseen

LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus on hiljattain kehottanut Loimaan kaupunkia toteuttamaan jätevedenpuhdistamoa koskevan hankkeen viivyttelemättä Metsämaalle aluehallintoviraston vuonna 2019 myöntämän ympäristöluvan mukaisesti.

Loimaan kaupunki ei ole noudattanut ympäristölupamääräystä, jonka mukaan puhdistamolle johdettavat jätevedet ja lietteet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti panospuhdistamolla tai puhdistusteholtaan vähintään sitä vastaavalla tavalla viimeistään kesäkuusta 2020 alkaen.

Kaupunki antoi kesällä 2021 selvityksen, jonka perusteella suunnittelua ja rakentamista aikataulutettiin niin, että puhdistamon toiminnan aloittaminen olisi voinut olla mahdollista lokakuussa 2022.

Koska puhdistamo on viivästynyt, Ely harkitsee muun muassa antavansa ympäristönsuojelulain pohjalta kaupungille määräyksen puhdistamon rakentamisesta. Mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko, teettämisuhka tai uhka siitä, että kielletään alueen jätevesien johtaminen Kojonjokeen, kunnes jätevedenpuhdistamo on valmis.

Kaupunki on antanut Elylle jätevedenpuhdistamoa koskevan selvityksen, josta ilmenee muun muassa se, että puhdistuslaitoksen rakentamisen suunnittelu maastotöineen on osoittautunut laajemmaksi kuin mitä on osattu odottaa. Viimeisimpänä hidastavana syynä on kustannusten huomattava nousu alkuperäisistä arvioista.

Kaupungilla ei innostuta siitä ajatuksesta, että jätevesiä varastoitaisiin ja kuljetettaisiin muualle puhdistuslaitokseen siihen saakka, kunnes uusi puhdistamo on valmis. Se olisi hankalaa eikä väliaikaista järjestelyä välttämättä ehdittäisi saada valmiiksi ennen kuin uusi puhdistamo on jo toiminnassa.

Kaupungilta toivotaan, ettei kunnalle asetettaisi tässä vaiheessa seuraamuksia, koska hanke on pitkällä toteutuksessa eikä esimerkiksi uhkasakolla voitaisi nopeuttaa hankkeen etenemistä.