Ohituskaistaparien tiejärjestelyt puhuttavat paikallisia

0
Kuljetusyrittäjä Jari Lehtisen yritys käyttää entisen Mellilän Hirsityön risteystä, josta kuljetaan myös niin sanotulle Kreulan montulle. Lehtisen mielestä Mellilä–Kumila -osuuden ohituskaistat pitäisi toteuttaa lyhyempinä ja niiden paikkaa pitäisi harkita uudelleen.

LOIMAA/MELLILÄ Loimaan alueelle Ysitielle suunnitellaan keskikaiteellisia ohituskaistapareja kahdelle osuudelle ja toteutuessaan ne vähentäisivät valtaosan nykyisistä liittymistä ohituskaistojen alueella.
Alustavien suunnitelmien perusteella Mellilän ja Pöytyän Kumilan väliseltä noin 6,2 kilometrin osuudelta Ysitieltä poistettaisiin nykyiset yksityistie- ja maatalousliittymät ja osoitettaisiin korvaavat yhteydet valtatielle rinnakkaistiejärjestelyin (LL 14.4.).
Tieliittymä poistuisi muun muassa kuljetusyrittäjä Jari Lehtiseltä, jonka yritys toimii entisen Mellilän Hirsityön alueella. Hän osti paikan muutama vuosi sitten.
– Tästä on nyt hyvä yhteys valtatielle.
Tämänhetkisten suunnitelmien perusteella Lehtisen kuljetusfirman ja esimerkiksi lähellä sijaitsevan lemmikkiruokatehtaan pitäisi aikanaan käyttää lemmikkiruokatehtaan taakse rakennettavaa kiertotietä, joka yhtyisi Mellilän taajamaan johtavalle Melliläntielle.
Turkuun päin lähdettäessä tämä toisi Lehtiselle edestakaista kiertoa kolmisen kilometriä. Hän laskee, että lisäkustannuksia koituisi vähintään 100 000 euroa vuodessa.
Lehtistä askarruttaa se, rakennettaisiinko kiertotiestä tarpeeksi suuri ja kantava, jotta siitä mahtuisi esimerkiksi seitsemän metriä leveät erikoiskuljetukset, ja se, miten tien talviajan kunnossapito järjestettäisiin.

Lehtinen ei sinällään vastusta ohituskaistaparien rakentamista, vaikka hän sanookin, että ne saattavat olla lähinnä paikan vaihtoa jonossa, kun jo seuraavan auton takavalot näkyvät edessä.
Hän ei pidä mielekkäänä ohituskaistaparien nykyistä toteutustapaa, jossa Mellilän ja Kumilan välille rakennettaisiin yli kuuden kilometrin osuus aluetta, josta ei pääse lainkaan poikkeamaan valtatieltä tai valtatielle. Ohituskaistapari esitetään rakennettavaksi siten, että ohituskaista kulkisi vuorotellen: ensi toiseen suuntaan ja sitten toiseen.
– Kaistasysteemi on nyt liian pitkä.
Lehtisen mielestä parempi ratkaisu olisi toteuttaa ohituskaista niin, että valtatie muutettaisiin nelikaistaiseksi siten, että ohituskaista kulkisi yhtä aikaa molempiin suuntiin. Näin suunnitellusta ohituskaista-alueesta saataisiin huomattavasti lyhyempi ja tarve muille liikennejärjestelyille rinnakkaisteineen ja alikulkusiltoineen vähenisi.
Lehtisen mielestä pari kilometriä riittäisi ohituskaistan pituudeksi, jos ne kulkisivat samalla kertaa molempiin suuntiin. Hän huomauttaa, että Kakkostiellä Forssan ja Karkkilan välillä on toteutettu vastaavanlainen ratkaisu.
Jos näin voitaisiin toimia myös Mellilässä, ohituskaistoja ei Lehtisen mukaan tarvitsisi tuoda niin lähelle Mellilän taajaman risteystä, vaan ne voisivat alkaa vasta hänen käyttämästään tieliittymästä Turkuun päin. Jos liittymiä halutaan Ysitieltä vähentää, hän olisi valmis siihen, että hänelle ja lemmikkiruokatehtaalle rakennettaisiin yksi yhteinen liittymä nykyisten kahden liittymän välimaastoon. Uudesta liittymästä voisi päästä myös Ysitien toiselle puolelle.
Lehtisen mielestä toisen ohituskaistaosuuden voisi rakentaa vallan toiseen paikkaan: lähemmäs Loimaata Patsaspuiston ja Pappisten risteyksen välille.
– Se ratkaisu ei häiritsisi asumista eikä yritystoimintaa.

 

Metsästäjää askarruttaa riistan liikkuminen

LOIMAA/KORPI Loimaan alueella ohituskaistapareja suunnitellaan myös Metsämaan suunnalle Koskenrannan ja Rantalankulman välille noin 5,5 kilometrin matkalle.
Riista-aitojen ja ohituskaistaparien rakentaminen vaikuttaisi maanviljelijä Jussi-Mikael Yli-Heikkilän pelto- ja metsämaiden käyttöön. Hänellä on Ysitien molemmin puolin tukikelpoista peltoa ja metsää. Tilakeskus sijaitsee Korvella, Koijoen tuntumassa.
Yli-Heikkilälle suunnitelmien toteuttaminen ei tietäisi olennaista kiertoa, mutta hänellä on tiedossa, että joillain naapureilla kiertomatka voi nousta useilla kilometreillä liittymien katkaisun takia.
Riista-aidan myötä hänen mailleen on suunniteltu Ysitien varteen rinnakkaistiejärjestelyjä, joiden alle jäisi hänen peltoaan. Hän on esittänyt ja toivonut muutoksia tiejärjestelyihin.
Yli-Heikkilää hämmentää niin sanottu päällekkäinen suunnittelu, sillä ensin alueelle pitäisi toteuttaa riista-aitoja ja myöhemmin aikanaan ohituskaistapari. Hänestä suunnitelmien perässä on vaikea pysyä, kun suunnitelmat ja niiden laatijat ovat muuttuneet vuosien saatossa.

Maanviljelijä Jussi-Mikael Yli-Heikkilä toivoo, että riistalle jätettäisiin riittävä kulkureitti Koijoen viereen Koskenrannan sillan tuntumaan ja riista-aita ja ohituskaistapari alkaisivat vasta taustalla näkyvästä mäestä, johon tievalaistus päättyy. Samalla alueelle jäisi kulkumahdollisuus jokirantaan.

Ohituskaistaparin myötä esimerkiksi Palmusmäentien ja Kunnalliskodintien nykyisten liittymien lähelle olisi tarkoitus rakentaa alikulkusilta, joka toimisi myös riistaeläinten alikulkuna.
Metsästäjänä Yli-Heikkilä on sitä mieltä, ettei suunnitelmien laadinnassa ole paneuduttu riittävästi siihen, miten riistaeläimet kulkevat jatkossa. Hän kertoo Metsämaan Metsästysseuran selvittäneen oma-aloitteisesti riistan liikkeitä ja kolaripaikkoja alueella ja välittäneen tietoa eteenpäin suunnittelijoille.
– Viime vuonna Koskenrannan ja Rantalankulman välisellä osuudella oli 23 hirvieläinkolaria.
Hän huomauttaa Koijoen rajaavan aluetta Ysitien länsi-, etelä- ja itäpuolella ja riistan kulkevan luonnostaan joen läheisyydessä. Hänestä nykyiset suunnitelmat vaikeuttaisivat riistan kulkua vesistön tuntumassa sekä Koskenrannan että Rantalankulman päässä.
Yli-Heikkilän mukaan suunnittelussa pitäisi huomioida myös se, miten alueella pystyy jatkossa suorittamaan suurriistavirka-aputehtäviä.

 

Yleisötilaisuus odotettavissa loppuvuodesta

LOIMAAN SEUTU Ohituskaistaparien tarkoituksena on parantaa Ysitien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Ohituskaistaosuuksille on suunniteltu riista-aidat.
Hankkeeseen sisältyy Kumilan ja Mellilän sekä Koskenrannan ja Rantalankulman lisäksi kolmas ohituskaistapariosuus, joka sijaitsisi Auran ja Pöytyän alueella.
Kyseiset ohituskaistaparit eivät toistaiseksi sisälly Väyläviraston investointiohjelmaan vuosille 2023–2030 (LL 7.7.).
Varsinais-Suomen Ely-keskus vastaa tiesuunnitelman laatimisesta, tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta. Projektipäällikkö Sakari Hurskainen kertoo, että tässä vaiheessa hankkeelle ei ole kustannusarviota eikä sille ole myönnetty rahoitusta.
Suunnitelmaluonnoksista pidettiin yleisötilaisuus etäyhteydellä tänä keväänä. Palautetta on tullut pääasiassa yksityistiejärjestelyistä ja liittymien katkaisuista.
– Saadun palautteen perusteella yksityistiejärjestelyihin on tulossa muutamia muutoksia, joita käsittelimme hankeryhmän kokouksessa viime viikolla.
Hurskainen sanoo, että päivitetyistä suunnitelmista on tarkoitus järjestää toiset yleisöesittelyt tämän vuoden puolella ja tällä kertaa paikan päällä. Sen jälkeen suunnitelmat tulevat nähtäviksi.