Kuva on otettu marraskuun alkupäivinä Loimijoen rannasta tontilta, jossa sijaitsee viemäriputken tarkastuskaivo. Lietettä oli noussut tarkastuskaivosta maan pinnalle viemärin tukkeuman takia, ja viemärin sisältöä oli valunut kohti Loimijokea. Kuva: Lukijan kuva / Pertti Saarikallio.

LOIMAA/ALASTARO Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa katsotaan, ettei sen ole tarvetta ryhtyä jatkotoimenpiteisiin viime kuussa Alastarolla sattuneen jätevesiviemärin ylivuodon takia.
Loimaan Veden jätevesiviemäriverkostossa sattui marraskuun alkupuolella ylivuoto, joka johtui viemäriputken tukkeutumisesta. Loimijoen tuntumassa sijaitsevasta viemäriputken tarkastuskaivosta nousi maan pinnalle lietettä, joka valui pintavalumana eteenpäin (LL 8.11.).
Vesiliikelaitos on antanut kyseisestä häiriötilanteesta selvityksen keskusjätevedenpuhdistamoa valvovalle viranomaiselle eli Varsinais-Suomen Elylle.
Loimaan Veden johtajan Kimmo Virran laatimasta selvityksestä ilmenee, että viemärikaivon ylivuoto johtui eläinten nahkoja käsittelevän teollisuuslaitoksen jätevesissä olleista eläinten karvoista.
Jätevesissä olleet karvat olivat sellaisessa muodossa, että ne tukkivat vesiliikelaitoksen jätevesiviemärin muutaman sadan metrin päässä teollisuuslaitoksesta. Selvityksen mukaan karvaliete nousi tarkastuskaivosta läheisen asuinkiinteistön piha-alueelle ja levisi Loimijoen rannan tuntumaan. Liete poistettiin ja viemäri huuhdeltiin.
Virta kertoo selvityksessään, että vesiliikelaitos on kehottanut toiminnanharjoittajaa hoitamaan jätevetensä ympäristönsuojeluasetuksen mukaiseksi putkistojen tukkeutumisen osalta. Hänen mukaansa toiminnanharjoittaja on rakentanut laitteistoa, jolla karvaa saadaan poistettua viemäriin johdettavasta jätevedestä, eikä viemärikaivojen ylivuotoja ole tapahtunut laitteiston käytön aikana.

Ely-keskuksen ylitarkastaja Laura Ahtiainen kertoo Elyn katsovan Loimaan Veden ilmoituksen ja selvityksen perusteella, ettei marraskuisen tapauksen johdosta ole tarvetta ylimääräiselle tarkkailulle. Hän sanoo Ely-keskuksen pitävän Loimaan Veden marraskuisesta tapauksesta antamaa selvitystä riittävänä.
Loimaan Vesi on alkanut valmistella erillistä teollisuusjätevesiä koskevaa sopimusta yrityksen kanssa. Sopimusta koskevaan tiedonhankintaan sisältyvät jäteveden määrän ja laadun selvittäminen.
Tähän liittyen Loimaan vesiliikelaitos on tilannut Kvvy Tutkimus oy:n ottamaan teollisuuslaitoksen viemäriin johdettavasta jätevedestä vesinäytteet kuormitusvaikutusten selvittämiseksi. Tämä selvitystyö on Kvvy:llä käynnissä.

 

Ongelmat ilmenivät jo keväällä, kun viemäriä ei vielä ollut

Tapaus on monisyisempi ja pitkäkestoisempi kuin pelkkä marraskuun alussa sattunut ylivuoto, josta Loimaan Vesi raportoi Elyä.
Alastarolla Loimijoen rannassa asuva Pentti Kuronen huomasi keväällä, kuinka naapurin pellolle oli noussut jätevettä viereisestä avo-ojasta. Hajua hän kuvailee vastaavaksi kuin aikoinaan Loimaan nahkatehtaalla.
Vähän myöhemmin Kuronen huomasi, kuinka samaista jätevettä päätyi ojan kautta eteenpäin Loimijoen jokijäälle hänen omakotitonttinsa vieressä. Kyseinen oja laskee putkitettuna Loimijokeen Kurosen ja hänen naapurinsa tonttien välistä.
Kuronen sanoo ongelmien jatkuneen kevään ajan ja jätevettä päätyneen Loimijokeen, kunnes Loimaan vesiliikelaitos alkoi alkukesästä rakentaa jätevesiviemäriä yrittäjän kiinteistölle.
– Avo-oja käytiin perkaamassa vasta syksyllä.
Ongelmat eivät päättyneet vielä tähän. Sen jälkeen kun teollisuuslaitoksen jätevedet alkoivat kulkea viemäriverkostossa, Kuronen kertoo lietteen nousseen ainakin viiteen kertaan ylös maan pinnalle jätevesiviemärin tarkastuskaivoista, koska liete oli tukkinut viemärin. Viimeisin tapaus sattui marraskuun alkupäivinä.
Yksi tarkastuskaivoista sijaitsee Kurosen tontilla ja kaksi naapurin tontilla. Lietettä käytiin kaapimassa pois kaivojen ympäristöstä, ja Kuronen kertoo loka-autonkin käyneen kerran imemässä tavaraa pihalta.

Haju- ja ympäristöhaittojen ohella tapaus vaikutti Kurosen kohdalla Loimijoen virkistyskäyttöön, sillä ensimmäistä kertaa 30 vuoteen hän ei laskenut laituria eikä venettä Loimijoen rantaan tänä kesänä. Hän sanoo tämän johtuneen lietteestä, jota oli päätynyt Loimijokeen ja sen töyräälle.
Kuronen ei syyllistä tapauksesta yrittäjää.
– Kyllä pojat saavat siinä toimia.
Sen sijaan häntä on jäänyt harmittamaan Loimaan vesiliikelaitos, joka ei ollut selvillä jätevesiviemäreiden sijainnista ja joka on silti laskuttanut teollisuuskiinteistöä jätevedestä.
Kurosen arvion mukaan ympäristöön päätyneen lietteen määrää on myös vähätelty. Hän arvioi, että jätevettä ehti päätyä ympäristöön avo-ojan kautta huomattavia määriä kevään aikana.
– Sitä on mennyt kymmeniä ellei satoja kuutioita.

 

Yrityksessä ja vesiliikelaitoksessa luultiin että kiinteistö oli viemärissä

Jätevettä päätyi ympäristöön teollisuuslaitoksesta, joka käsittelee hirven nahkoja, jotka päätyvät koirien puruluiden raaka-aineeksi.
Yritystoimintaa pyörittää Far-Tec oy, joka toimii alihankkijana Loimaalla Hämeentien varressa sijaitsevalle Aristo oy:lle.
Yrityksen tuotantoprosessissa hirven nahoista poistetaan karvat ja sidekalvo sisäpinnasta. Far-Tecin osakas Ari Laakso kertoo, että jätevesi muodostuu karvojen poiston yhteydessä syntyvästä lietteestä.
Laakso kertoo, että he ovat harjoittaneet kyseistä yritystoimintaa jo vuodesta 2016 ensin Ariston tiloissa Loimaalla. Hämeentien tilojen käytyä ahtaaksi ja tuotannon kasvaessa he löysivät tyhjilleen jääneen teollisuushallin Alastarolta, jossa toiminta alkoi viime syksynä. Hän sanoo, että vuokrasopimuksen ehtona oli se, että kiinteistö on liitetty kunnalliseen jätevesiviemäriverkostoon.
Ongelmat ilmenivät maalis-huhtikuussa tänä vuonna. Yrityksessä selvisi, etteivät jätevedet päätyneetkään viemäriin ja sitä kautta keskusjätevedenpuhdistamolle vaan avo-ojaan. Laakso sanoo ongelman olleen yllätys myös vuokranantajalle, joka oli maksanut pitkään jätevesimaksua.
– Kiinteistöä ei ollutkaan liitetty viemäriverkkoon Alastaron aikana.

Loimaan vesiliikelaitos alkoi rakentaa viemäriä kiinteistölle alkukesästä.
Loimaan Veden johtaja Kimmo Virta kertoo heillekin tulleen yllätyksenä sen, ettei kiinteistöä oltu liitetty jätevesiviemäriin. Virta sanoo vesiliikelaitoksella olleen käsitys, että kiinteistö olisi liitetty viemäriverkkoon ja kartatkin osoittivat sitä.
Vesiliikelaitos alkoi rakentaa viemäriä kiinteistölle, kun asioiden laita selvisi. Virta sanoo, että hommiin ryhdyttiin saman tien.
Ongelmat eivät täysin hävinneet viemäriin liittämiseen jälkeenkään, sillä lietettä pulpahti muutamaan otteeseen ylös maan pinnalle tarkastuskaivoista. Laaksolle on jäänyt osin epäselväksi miksi näin tapahtui, sillä hän sanoo, ettei Loimaalla vastaavia ongelmia ollut.
Viemärin tukkeutusongelmien myötä yrityksessä on otettu käyttöön niin sanottu karvanerottelija, jolla karvaa poistetaan viemäriin johdettavasta jätevedestä. Loimaan Veden selvityksen mukaan ongelmia ei ole ilmennyt silloin, kun kyseinen laitteisto on ollut toiminnassa.

Laakso ei syytä ilmenneistä ongelmista vesiliikelaitosta. Hän kertoo, että asioiden selvittämiseksi on keskusteltu niin Loimaan Veden edustajien kuin ympäristötarkastajan kanssa. Hän ymmärtää myös paikallisten ihmisten tuohtumuksen.
Yksikön päällikkö Markus Anttila Aristo oy:stä, jonne hirvennahat päätyvät koirille tarkoitettujen puruluiden raaka-aineeksi, korostaa heidän noudattavan valmistusprosesseissaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.
– Ariston tahtotila on tehdä asiat oikein ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.