Metsämaan taajaman jätevesiasiat eivät selvinneet yhdellä istumalla

0
Tiedotustilaisuuteen Kalliohovin kahvioon saapui arviolta nelisenkymmentä henkeä. Yleiskeskustelun jälkeen asukkailla oli mahdollisuus kysyä omaa kiinteistöä askarruttavista kysymyksistä.

LOIMAA Metsämaan jätevedenpuhdistamon kaivuutyöt ovat alkaneet Kalliohovin takana. Urakan odotetaan valmistuvan toukokuun loppuun mennessä.
Kaupunki järjesti aiheen tiimoilta tiedotustilaisuuden, jossa paikallisia asukkaita kiinnosti muun muassa se, mitkä kiinteistöt lukeutuvat puhdistamon piiriin, kustannukset ja saadaanko Metsämaalle koskaan kokonaisvaltaisempaa ratkaisua varsinaisesta siirtoviemäristä, joka johtaisi jätevedet keskusjätevedenpuhdistamoon.
Yleisö kaipasi konkreettisia omaa kiinteistöä koskevia vastauksia, mutta tilaisuudessa selvisi pian, ettei asukkaiden kiinteistökohtaisiin kysymyksiin saatu tyhjentäviä vastauksia yhdessä illassa.
Kaupungin taholta luvattiin, että aiheeseen palataan kesällä järjestämällä toinen yleisötilaisuus, kun puhdistamourakka on saatu valmiiksi ja yleisöä askarruttaneita kysymyksiä on tarkemmin selvitetty.

Loimaan kaupungin puhdistamoinvestoinnilla tähdätään Kojonjoen ravinnekuormitukseen tuntuvaan vähentämiseen.
Rakennettavan puhdistamon käytännön toiminnasta vastaa aikanaan Loimaan Vesi -liikelaitos. Metsämaan taajama ei kuitenkaan kuulu Loimaan Veden toiminta-alueeseen.
Vesiliikelaitoksen johtaja Kimmo Virta sanoi tämän tarkoittavan sitä, että käynnissä olevan projektin yhteydessä puhdistamon piiriin tulevat ne kiinteistöt, jotka ovat jo viemäriverkostossa. Loimaan Veden näkökulmasta liittymisvelvoitetta ei ole niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole nykyisessä viemäriverkostossa.
Olemassa olevalla viemäriverkolla viitataan siihen, että Loimaan kunta rakensi aikoinaan 1980-luvun alkupuolella vesi- ja viemäriverkostoa Nahunmäen palstoitusalueelle, mutta itse puhdistamo jäi toteuttamatta.
Kaupungininsinööri Osmo Hongisto kertoi, että kyseisillä Nahunmäen kiinteistöillä nykyiset saostuskaivot jäävät jatkossa turhiksi, kun kiintoainesta ei tarvitse enää erotella.
Maksupuoleen viitaten yleisön puolelta muistutettiin siitä, että osa kiinteistöistä Nahunmäen alueella on jo aikoinaan maksanut vesi- ja jätevesiliittymästä. Jatkona kysyttiin ja epäiltiin, onko kaupungilla edes tarkkaa tietoa siitä, mitkä kiinteistöt ovat liittymämaksun jo maksaneet.

Kaupungin näkökulmasta Metsämaan taajamassa puhdistusvelvoite syntyy keskitetystä viemäriverkostosta, kohtuullisen tiheästä rakennuskannasta sekä Kojonjoen vesistön läheisyydestä.
Yleisesti ottaen hankkeen taustalla vaikuttaa haja-asutusalueiden jätevesiasetus, jota on lievennetty matkan varrella. Tämän hetkisen hajavesiasetuksen perusteella jätevesien käsittelyä ei tarvitse tehostaa, jos kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella tai sadan metrin etäisyydellä vesistöstä eikä kiinteistölle olla tekemässä rakennusluvan vaativia muutostöitä.
Yleisöä kiinnosti se, tuleeko Metsämaasta joskus vesiliikelaitoksen toiminta-aluetta. Loimaan Veden johtajan vastauksesta saattoi päätellä, ettei ainakaan vesiliikelaitos ole ajamassa Metsämaata vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.
Nyt rakennettavan puhdistamon piiriin tulevat myös koulu, paloasema ja Kalliohovi, joita varten rakennetaan pikkuisen uutta viemäriä Kojonjoen länsipuolelle. Sen enempää viemäriä ei olla rakentamassa tämän urakan yhteydessä.
Puhdistamon kapasiteetti on mitoitettu noin 300 asukkaalle. Siihen jää varaa muidenkin kuin nyt tiedossa olevien kiinteistöjen liittyä myöhemmin, ja puhdistamoa on tarvittaessa varaa laajentaa.

Kaupunki toteuttaa investointia siinä mielessä erikoisista asetelmista, että tämän hetkisten tietojen valossa puhdistamo jää melko lyhytaikaiseksi, väliaikaiseksi ratkaisuksi. Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa puhdistamolle on voimassa vuoteen 2034 saakka.
Kaupungininsinööri Osmo Hongisto kertasi tilaisuudessa, että Ely-keskus on edellyttänyt siirtoviemärin rakentamista, mutta ympäristöluvan myöntänyt aluehallintovirasto antoi kaupungille luvan rakentaa paikallisen puhdistamon.
Loimaan kaupunki on halunnut viedä Metsämaan taajamien jätevesien käsittelyä eteenpäin nimen omaan pienpuhdistamoratkaisulla osin tai pitkälle kustannussyistä. Sille myönnetty puhdistamon ympäristölupa on velvoittava.
Kaupungin osalta puhdistamohanke on jo myöhässä aikatauluista. Tekninen johtaja Antti Korte huomautti, että seuraavaksi siihen olisi ryhtynyt valtio kaupungin kustannuksella, jos kaupunki ei olisi nyt ryhtynyt hankkeeseen.
Puhdistamon ympäristöluvan määräyksissä edellytetään siirtoviemärin suunnittelua vuoden 2030 loppuun mennessä. Hongisto sanoi tämän tarkoittavan sitä, että siirtoviemärin toteutukseen jäisi näin ollen aikaa nelisen vuotta ellei Metsämaan puhdistamolle haeta jatkoaikaa.
Se, mitä vuoden 2034 jälkeen tapahtuu, tietää tuskin vielä kukaan. Korte nosti esiin sen näkökulman, että nykyinen urakka maksaa lähes puoli miljoonaa, joten onko taloudellisesti järkevää lopettaa Metsämaan puhdistamon toiminta jo vuonna 2034. Keskusteltavaksi voi aikanaan nousta puhdistamon toiminta-ajan jatkaminen.

Loimaan kaupunki suunnitteli siirtoviemärin rakentamista Metsämaalta Hirvikoskelle ja viemäröinnin laajentamista koko kylän kattavaksi jo vuosina 2007 ja 2008.
Tähän peilaten yleisöstä pidettiin omituisena sitä, että kaupungilla on ollut 15 vuotta aikaa suunnitella siirtoviemäri ja kysyttiin, miksei sitä silloin lähdetty rakentamaan.
Hongisto arveli, ettei siirtoviemärin rakentamiseen saatu valtuustolta rahaa, kun sen piiriin ei ollut tarpeeksi liittyjiä matkalta.
Yleisöstä mietittiin, toteutuuko siirtoviemäri koskaan Metsämaalle. Korte arvioi sen riippuvan muun muassa ympäristöviranomaisten suhtautumisesta haja-asutusalueiden jätevesiasioihin.
Yleisöä askarrutti, mitä liittyminen siirtoviemäriin voisi aikanaan kustantaa. Kustannukset muodostuvat muun muassa Loimaan Veden liittymismaksusta, kaivuukuluista ja kiinteistökohtaisesta pumppaamosta. Virran mukaan äkkiä puhutaan 5 000 eurosta, mutta sitäkään summaa hän ei voinut luvata.

Asioita on vielä sen verran selvitettävänä, että tekninen johtaja Antti Korte lupasi toisen yleisötilaisuuden Metsämaan jätevesiasioista myöhemmin kesällä.