Keskiviikkona 1.3.2023 pidetyssä kokouksessaan Loimaan Veden johtokunta päätti tiukasti päättyneessä äänestyksessään, että Virttaan Vapaudentietä ei ainakaan näillä puheilla tulla liittämään Loimaan Veden toiminta-alueeseen.
Lopullisena tämä päätös ei noudattaisi yhdyskuntajätevesiasetuksen kolmatta pykälää, joka kuuluu näin: ”Taajamat on sisällytettävä vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettaviin alueisiin.”
Päätös ei myöskään noudattaisi ympäristöasioiden korkean valvontaviranomaisen asettamaa velvoitetta. Ely-keskus on 16.11.2015 velvoittanut yllämainitun asetuksen ja pohjavesialueen suojelun perusteella Loimaan laajentamaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kattamaan YKR-taajamat, mukaan lukien Virttaan. Jos termi ei ole tuttu, kerrottakoon, että kyse on yhdyskuntarakennetaajamasta, jolla tietyllä alueella tulee asua pysyvästi tietty määrä asukkaita.
Vapaudentie kuuluu vahvasti tuohon Virttaan YKR-taajamaan.
Turun hallinto-oikeus tulkitsi jätevesiasetuksen kolmatta pykälää päätöksessään 19.1.2022, päätösnumero 22/0007/1, diaarinumero 01714/19/5212 tapauksessa Ely-keskus vs. Turun kaupunki, ja linjasi päätöksessään yksiselitteisesti, että viemäröintivastuu ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen (minimi)rajat katsotaan nimenomaan YKR-taajamarajauksen mukaan. Mainitussa päätöksessä hallinto-oikeus velvoittaa Turun kaupungin liittämään toiminta-alueen ulkopuolella olevat taajamat toiminta-alueeseen ja järjestämään vesihuolto kysymyksessä olevilla alueilla.

Vapaudentie on osa Virttaan YKR-taajamaa ja sen lisäksi pohjavesialuetta. Sekä lain, hallinto-oikeuden linjauksen että ympäristöasioiden korkean valvontaviranomaisen mukaan sen tulisi olla osa vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Vapaudentie on oikeutettu lain ja sen tulkinnan nojalla olemaan osa vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Toiminta-alueen osana Vapaudentien asukkailla tulee olla oikeus liittyä kaupungin viemäriin vesihuoltolaitoksen normaaleilla taksoilla.
Tähän mennessä meille Vapaudentiellä on vilauteltu liittymisen kiinteistökohtaisiksi hinnoiksi 7 000–10 000 €. Toiminta-alueella tuossa kantatien toisella puolella liittymisen hinta on 1 207,26 €. Tähän toiminta-alueeseen ja tähän taksaan on edellä mainittujen, lakiin ja sen tulkintaan perustuvien syiden takia oikeutettu myös Vapaudentie.
Tämän näkemyksen kyseenalaistajille tai siitä muuten kiinnostuneille toimitan mielelläni tässä kirjoituksessa mainitut dokumentit ja lähteet.

Susanna Lehtimäki
Virttaa