Oripäähän suunnitellaan aurinkovoimalaa

0
– Tämä ei esimerkiksi vaadi isoja investointeja sähkönsiirtopuolelle, ja tuotettu sähkö on suurelta osin mahdollista käyttää paikallisestikin, Tuomas Pietilä kuvailee Oripään hanketta. Kuva: LL arkisto.

ORIPÄÄ Hankekehitysyhtiö SynRex oy suunnittelee aurinkovoimalaa Oripäähän kantatie 41:n tuntumaan.

Yritys on hakenut suunnittelutarveratkaisua voimalan rakentamista varten, ja tällä viikolla kokoontunut tekninen lautakunta teki suunnittelutarveratkaisua koskevan myönteisen päätöksen.

– Itse voimalan tekninen suunnittelu on siinä vaiheessa, että siitä ei vielä kovin tarkkoja kuvauksia pysty antamaan muuta kuin, että toteutettava voimalan teho olisi luokkaa 5–8 megawattia, SynRexin edustaja, alastarolainen maatalousyrittäjä ja biotalouden hankekehittäjä Tuomas Pietilä kertoo.

Kantatien ja Palontien välimaastoon suunnitellun voimalan pinta-ala olisi noin kahdeksan hehtaaria. Hankealue on pääosin eli noin kuuden hehtaarin verran nuorta kasvatusmetsää. Loput on entistä soranottoaluetta. Alueen eteläpuolisella pellolla sijaitsee 110 kilovoltin voimalinja.

Maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi sekä toisen luokan pohjavesialueeksi.

Tuomas Pietilä kertoo, että seuraavaksi viedään eteenpäin aurinkovoimalan teknistä suunnittelua. Aikanaan hanke tulee kuntaan vielä käsiteltäväksi joko toimenpide- tai rakennuslupana.

Pietilä arvioi, että voimalan rakennustyöt voidaan todennäköisesti aloittaa ensi vuonna. Nopeimmillaan Oripään voimala voidaan saada sähköntuotantoon ensi vuoden lopulla.

Vaikka Tanskilankankaan hankkeessa puhutaan teollisen mittaluokan aurinkovoimalasta, on se Pietilän mukaan verrattain pieni, jos sitä suhteuttaa esimerkiksi Loimaalle suunniteltuihin voimaloihin.

Pietilä kertoo SynRexin ostaneen aurinkovoimalalle tarkoitetun maa-alueen viime syksynä, jolloin se oli avoimessa myynnissä.

Teknisen lautakunnan mukaan hankealue sopii kaavailtuun voimalakäyttöön, mutta velvoittaa hakijan täsmentämään lupavaiheessa aurinkovoimalan kokonaislaajuuden asemapiirustuksella sekä huomioimaan hankkeesta annetut huomautukset ja pelastuslaitoksen ohjeistuksen.

Suunnittelutarveratkaisua koskevista asiakirjoista jätettiin yksi huomautus niiden ollessa nähtävillä elokuussa. Teknisen lautakunnan valmistelusta ilmenee, että huomautuksen jättäneet olivat aurinkovoimalan hankealueeseen rajoittuvan kiinteistön asukkaita ja omistajia.

– Huomautus koski vain voimalalle tapahtuvan liikennöinnin järjestämistä, Pietilä tarkentaa.

Pietilä kertoo, että alueen läheisyydessä on kaksi asuinkiinteistöä. Hänen mukaansa asutuksen suuntaan on monta metriä korkea hiekkaharjanne, jolloin asutuksen suunnasta ei ole suoraa näköyhteyttä voimalan suuntaan.

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen kertoo, että SynRexin voimalahankkeen lisäksi Oripäähän on vireillä kaksi muuta aurinkovoimahanketta. Eli alustavia hankkeita on tähän mennessä kolme ja kolmelta eri yritykseltä.

– Yksityiset maanomistajat ovat olleet aktiivisia firmojen suuntaan.

Kunnan kannalta Tolppanen näkee hankkeissa hyvänä verotuotot sekä vihreän siirtymän eli ekologisen ajattelun. Häntä askarruttaa se, riittääkö sähkönsiirtokapasiteetti alueella, jos useampi hanke alkaa toteutua.

– Tässä menee yksi 110:n voimalinja.

SynRexillä on vireillä myös toinen energiahanke Alastarolle Vännilän ja Ilolan kylään, jonne se suunnittelee tuulivoimaloita (LL 12.8.).