Tietosuojamuurista tuli kouluille ja oppilaille ”sietämätön” riesa, nyt kuukausia odotettu Wilma-ohjeistus on vihdoin tulossa – Selvitimme maakunnan lukuisat Wilma-käytännöt

0
Koulupsykologit ja muu oppilashuollon henkilöstö jäi ilman suoraa oikeutta Wilma-järjestelmään vuodenvaihteessa, kun työnantaja vaihtui kunnasta hyvinvointialueeksi. Kunnissa toivotaan kuukausien tulkintaepävarmuuden päätteeksi kattavaa ohjeistusta Opetushallitukselta.

Varsinais-Suomen kunnissa on lukuisia erilaisia tulkintoja siitä, mitä ja miten oppilaiden tietoja voidaan Wilmasta avata oppilashuollon käyttöön. Loimaan Lehti selvitti maakunnan lukuisat Wilma-käytännöt.
Valtakunnallisia ohjeita on odotettu kuukausikaupalla. Opetushallitus lupaa, että ohjeet ovat vihdoin tulossa.

Tiukka tulkinta tietosuoja-asetuksesta ja tietosuojalaista on johtanut kunnissa siihen, että lapsilla ja nuorilla on hankaluuksia saada oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluita. Koulujen henkilökunta taas kuvaa nykyistä tilannetta sietämättömäksi ja kaipaa tarkkaa ohjeistusta.

Vain kaksi varsinaissuomalaista kuntaa kertoo, että Wilma on esimerkiksi terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja psykologien käytössä. Asia ilmenee TS-Yhtymän lehtien keräämistä tiedoista Varsinais-Suomen kunnista.

Kaksitoista kuntaa on linjannut, että Wilma ei ole oppilashuollon käytössä, ja kolmetoista kuntaa tulkitsee asiaa niin, että Wilma on osittain Varhan palvelukseen siirtyneen henkilöstön käytössä.

– Tilanne on hyvin sietämätön. Nykyisen tilanteen vuoksi oppilaita tippuu oppilashuollon piiristä. Tiedämme, kuinka tiivis aikuisten yhteisön pitäisi olla, jotta voisimme täysimääräisesti tukea oppilaitamme. Suuri ja painava seinä on nyt tullut väliin ja siihen kyllä moni oppilas putoaa, tiivistää Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola.

Tausta: Tästä Wilma-sotkussa on kyse

  • Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten oppilashuoltopalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille vuoden alussa.
  • Esimerkiksi kouluterveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien työantaja vaihtui kunnasta hyvinvointialueeksi.
  • Samalla oppilashuollon yhteydenpito oppilaisiin ja tiedonsaanti oppilaista tuli ongelmaksi tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain puitteissa.
  • Kunnat ovat tulkinneet tietosuojalakia eri tavoin ja siksi oppilashuollon pääsy oppilaiden tietoihin ja yhteydenpitoon Wilma-ohjelman kautta on järjestetty kunnissa lukuisin eri tavoin.
  • Osa kunnista on avannut oppilashuollolle tietoja ja yhteydenpitomahdollisuuksia Wilmaan, osa on estänyt pääsyn kokonaan.
  • Suurin osa Varsinais-Suomen kunnista on mahdollistanut jollain tapaa oppilashuollon ja oppilaiden viestittelyn, mutta estänyt pääsyn oppilaan muihin tietoihin.
  • Tämä on johtanut siihen, että lapsilla ja nuorilla saattaa olla hankalaa saada oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluita.
  • Kunnat ja koulut ovat kaivanneet tietosuoja-asiaan valtiovallan selkeää ohjeistusta vuoden alusta alkaen.
  • Ongelmaa on käsitelty laajasti esimerkiksi mielipidekirjoituksissa ja asiasta on tehty valtuustoaloitteita.

 

Viime vuoteen asti kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit ja muu oppilashuoltoon kuuluva henkilöstö on pystynyt käyttämään kouluissa käytössä olevaa Wilma-järjestelmää. Nyt Wilmaan pääseminen ja esimerkiksi oppilaiden huoltajien yhteystietojen saaminen ei ole enää itsestäänselvyys. Kunnat ja koulutuskuntayhtymät ovat itse tulkinneet, kuinka laajat oikeudet ne antavat Wilmaan.

Loimaan seudulla käytäntö vaihtelee laidasta laitaan. Loimaan kaupunki on esimerkiksi linjannut, ettei oppilashuollon henkilökunnalla ole enää pääsyä Wilmaan. Sen sijaan Novidan ammattiopistossa ja lukiossa jätettiin asiat entiselleen.

– Meillä tehtiin heti periaatepäätös, että varhalaiset pystyvät käyttämään Wilmaa. Se on käytännöllisempää, eikä tarvitse myöskään tehdä esimerkiksi tiedonsiirtoja, Novidan Loimaan lukion rehtori Hannu Lahti kertoo.

Loimaan sivistysjohtaja Manne Pärkö puolestaan sanoo heidän noudattavan opetushallituksen ja tietosuojavaltuutetun toimistosta tulevia ohjeita, joissa Wilman käyttöoikeuksia ei suositella annettavaksi.

– Luotamme tässä viisaampiin, sillä tavoitteemme on toimia oikein.

Hän pitää Wilmassa käyttöoikeuksien jakamista hankalana, ja siksikin linja on pidetty selkeänä. Oppilashuollon henkilökunnan puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet on jaettu huoltajille suoraan.

Oripäässä on päädytty välimuotoon. Sivistysjohtaja Mika Virtanen sanoo, että Varhan oppilashuollon työntekijät voivat käyttää Wilmaa yhteydenpitovälineenä.

– Eli he pystyvät lähettämään viestejä huoltajille Wilman kautta.

Virtanen kaipaisi asiaan kuitenkin selkeämpiä ohjeita, sillä hänen mukaansa ne ovat olleet ristiriitaisia.

Varsinais-Suomen kunnista Lieto on valinnut Wilman käyttöoikeuksien osalta monia muita kuntia väljemmän tulkinnan. Lieto on antanut oppilashuollolle pääsyn kaikkiin heidän arjen työhönsä vaikuttaviin perustietoihin, kuten oppilaiden yhteystietoihin.

Oppilashuollon viestintä ja yhteydenotot hoidetaan Wilman kautta. Sivistystoimialan johtaja Laila Mäkelä perustelee tulkintaa asiakkaan edulla.

Liedon näkemys on varsin salliva, mutta johtava rehtori, Ilmaristen koulun rehtorina toimiva Pekka Teittinen kokee silti, että linjaus ei ole riittävä.

– Varsinkin koulukuraattoreiden ja psykologien tulisi saada laajemmat oikeudet. He eivät Liedossakaan näe enää työlleen hyvin tärkeitä tietoja, kuten poissaolojen syitä, tuntimerkintöjä, oppilaan tuen tasoa tai esimerkiksi lukihäiriökartoituksiin vahvasti liittyviä koearvosanoja. Varsinkin koulukuraattorille tulevat asiat ovat usein akuutteja, ja tietojen selvittäminen opettajilta vie aina aikaa.

Laitilassa lakia tulkitaan tiukasti ja Wilman oikeuksia ei luovuteta Varhan henkilöstölle. Tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi kuraattori tai terveydenhoitaja tarvitsee oppilaasta tietoja, hän tekee kirjallisen tietopyynnön. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi, minkä lain puitteissa tietoja halutaan. Rehtori arvioi, luovutetaanko oppilaan tietoja pyynnön perusteella vai ei.

– Asianhallintajärjestelmään tulee aina merkintä siitä, mitä tietoja on luovutettu ja millä perusteella, kertoo Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksonen.

Laitila päätyi tulkitsemaan lakia näin, koska asiasta ei ole vielä annettu valtakunnallista ohjeistusta. Mikäli ohjeistus tulee tai lainsäädäntöä muutetaan, Laitilassa ollaan valmiita tarvittaessa muuttamaan toimintaa sen perusteella.

Wilma-selvityksen tekivät yhteistyönä TS-Yhtymän lehdet Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Salon Seudun Sanomat, Somero-lehti, Turun Sanomat, Uudenkaupungin Sanomat.

 

Opetushallitus: tulkintaohjeet tulossa muutaman viikon kuluttua

Johanna Käkönen

Varsinais-Suomen kunnissa ja kouluissa Wilman käyttöoikeuksien tulkintaohjeita on kaivattu kuukausitolkulla.

Opetushallituksesta luvataan, että ohjeistus on vihdoin tulossa, tosin vasta muutaman viikon sisällä.

Kyseessä on juridinen ohjeistus siitä, mitä tietoja voi näyttää ammattiryhmäkohtaisesti Wilman tai jonkun muun opiskelijahallinto-ohjelman sisällä ja miten tietoja voi avata tai piilottaa.

– Arkkitehtuurityö on saatu valmiiksi elokuussa ja tukimateriaali sen rinnalle on nyt viime metreillä. Tulemme järjestämään koulutus- ja tukitilaisuuksia kunnille ja kouluille, kertoo opetusneuvos ja juristi Laura Francke Opetushallituksesta.

Francken mukaan työ vaatii kuntien hallinnossa teknistä osaamista.

Uusi ohjeistus ei siis poista tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tuomia rajoituksia, vaan se kertoo, miten niitä kuuluu tulkita ja miten ohjelmaa pitää säätää pykälien vaatimalla tavalla.

– Wilman lisäksi kouluissa tarvitaan muitakin tiedonsiirtotapoja. Niitä on tarvittu aina ja tarvitaan jatkossakin, täsmentää Francke.

Myös paikallinen tulkintavastuu säilyy.

– Paikallisesti pitää katsoa ammattihenkilön tehtävänkuvaus ja sen myötä käyttöoikeuksien rajaukset. Jos esimerkiksi terveydenhoitajan työ kattaa vain tietyt koulut isossa kunnassa, pitää tietojen näkymiseen liittyvä rajaus tehdä hänen työhönsä kuuluvien koulujen mukaan.

– Meille tärkeää on, että ammattihenkilöt saavat työnsä hoidettua, eli jokaisen tehtävän kannalta olennaiset tiedot siirtyvät niin, että tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain pykäliä noudatetaan.