Vanhaa kunnantalon aluetta voidaan käyttää jatkossa asumiseen

0
Kaavan suojelumerkintä koskee ainoastaan kunnantalon vanhaa osaa.

LOIMAA Vireillä oleva Hirvikosken asemakaavamuutos mahdollistaa entisen kunnantalon hyödyntämisen tulevaisuudessa asumistarkoitukseen, sillä tontti ollaan osoittamassa kaavamuutoksella asuinpientalojen korttelialueeksi.

Samalla tontti jaetaan kolmeksi erilliseksi tontiksi. Kunnantalon alkuperäinen 1920-luvun lopulla valmistunut vanha osa säilyy asemakaavamuutoksen jälkeenkin suojeltavana rakennuksena, jota ei saa purkaa.

– Kunnantalo oli suojeltu jo yleiskaavassa ja nyt siis myös asemakaavassa, kaupungin kaavoittaja Arttu Salonen täsmentää.

Lisäksi kunnantalon pohjoispuolella sijaitseva entinen paloasema suojellaan vastaavalla kaavamerkinnällä. Salonen luonnehtii kunnantaloa seudullisesti ja paloasemaa paikallisesti merkittäväksi kohteeksi.

Jos kaupunki onnistuu esimerkiksi myymään kunnantalon jollekin yksityiselle rakentajalle, rakennuksen vanhaa osaa koskevista suunnitelmista ja merkittävistä toimenpiteistä on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

Kaavan suojelumerkintä ei koske kunnantalon taakse 1980-luvun jälkipuolella rakennettua lisäsiipeä. Salosen mukaan kunnantalon lisäsiipi voidaan tarvittaessa purkaakin, jos kaava menee ehdotetussa muodossaan läpi.

Julkisten rakennusten korttelialueiden kaavamerkintöjen lisäksi kaavatyössä päivitetään asuinalueiden ja liikenteen kaavaratkaisuja.

Esimerkiksi Loimaan Evankelisen Kansanopiston alueelle kaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen ja ohjaa erityisesti palveluasumisen toteuttamiseen tontin eteläosassa.

Kansanopiston lounaispuolella sijaitsevalle peltoalueelle kaavassa on osoitettu 30 omakotitonttia ja kaksi rivitalotonttia. Rivitalotontit sijaitsevat Loimijoen rantatien vieressä.

Peltoalue on jo ennestään kaavoitettu Vesikontien asuinalueeksi, mutta sitä ei ole rakennettu. Kaavamuutoksen myötä tonttien ja katujen rajoja on virtaviivaistettu ja selkiytetty. Vanha kaava on tunnettu niin sanottuna sisiliskokaavana sen kiemurtavien muotojen takia.

Jo rakennetun ja kaavoitetun asuinalueen väliin on piirretty vajaan 800 metrin mittainen kevyen liikenteen yhteys, joka ulottuu koko alueen läpi Loimijoen rantatieltä lähelle Kanta-Loimaantietä.

– Sama yhteys on jo voimassa olevassa asemakaavassa, Salonen kertoo.

Ajoneuvoliikenne kansanopistolle kulkisi Opintietä pitkin. Loimaan Veden entisen konttorin ja Puistometsän päiväkodin välistä kulkeva Opistontie osoitetaan kaavassa päättyväksi kaduksi, joka palvelisi ainoastaan päiväkodin huoltoajoa sekä Hirvikosken yhtenäiskoulun opettajien ja entisen Loimaan Veden toimiston pysäköintiä. Salonen tarkentaa, ettei voimassa olevassa kaavassakaan ole osoitettu kulkua kansanopistolle Opistontien kautta.

Lisäksi vesiliikelaitoksen entisen konttorin tontti eriytetään kaavamuutoksella omaksi tontikseen. Kyseinen kiinteistö on kaupungilla myytävänä.

Kaupunki järjesti kaavan tiimoilta vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden Hirvikosken kirjastossa. Paikalle oli saapunut muiden muassa aktiiveja Loimaan Seudun Omakotiyhdistyksestä, joka antaa kaavasta myös lausuntonsa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Takala toivoo yleisesti kaavan tuovan piristystä Hirvikoskelle.

– Työpaikkoja on, mutta ei rakenneta ja asuntokauppakin käy nihkeästi.

Hän huomauttaa, että kaava-alueen lähiympäristössä Loimijoen rannassakin on vielä tontteja myymättä yksityisillä mailla.

Takala toivoo, että kaavan täsmentyessä uudelle Vesikontien asuinalueelle lisätään viheralueita ja lasten leikkipuisto.

Hän pitää hyvänä sitä, että kaavalla suojellaan entiset kunnantalo ja palokunnantalo sekä Kanta-Loimaantien varressa sijaitseva yksityinen omakotitalo.

– Ettei kaikkia pureta pois.

Suunnittelualueelle piirretty pitkä kevyen liikenteen suora on Takalan mukaan herättänyt alueen rakennetulla puolella asuvissa kysymyksiä siitä, tulisiko väylästä niin sanottu vauhtisuora.

– Myös Vesikontie on pitkä, hän miettii ja pohtii, lisäisikö kenties muutama hidaste väylien turvallisuutta.

Liikenneturvallisuuteen liittyen Takalan mielestä myös Loimijoen rantatielle pitäisi piirtää ja saada kevyen liikenteen väylää. Hän viittaa muun muassa läpiajoliikenteeseen ja siihen, että tiellä liikkuu koululaisia.

Hän pitää hyvänä sitä, että Opistontie osoitetaan kaavalla pelkästään päiväkodin ja yhtenäiskoulun opettajien käyttöön. Niin rauhoitetaan päiväkodin aluetta ajoneuvoliikenteeltä.

Kaupungin aloitteesta vireille tullut asemakaava on luonnosvaiheessa. Kaava saataneen ehdotusvaiheeseen ensi keväänä tai kesällä.

Fakta

Hirvikosken alueen asemakaava

Vajaan 30 hehtaarin kaavamuutosalue rajautuu etelässä Hirvikoskentiehen ja asuinkortteleihin, lännessä Loimijokeen, pohjoisessa pelto- ja metsäalueeseen, Opintiehen ja Metsontiehen sekä idässä asuintonttiin ja Kanta-Loimaantiehen.

Alueella sijaitsevat muun muassa Hirvikosken yhtenäiskoulu, Puistometsän päiväkoti, kirjasto, vanha kunnantalo, vesiliikelaitoksen entinen toimistorakennus sekä Loimaan Evankelinen Kansanopisto. Muu alue on asuinkäytössä tai viher- ja peltoaluetta.

Kaava-alue on yksityisiä asuintontteja ja kansanopiston tonttia lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa.

Lähde: kaavaselostus.