Haaran aurinkovoimalan maisemointitoimet koetaan riittämättömiksi

0
Haaralla Kyyköntiellä järjestettiin katselmus myös viime kesänä aurinkovoimalan tiimoilta. Kuva: LL arkisto

LOIMAA Energiayhtiö Ilmatar on jättänyt Loimaan kaupungille rakennuslupahakemuksen Haaralle, Kyyköntielle suunnitellusta aurinkovoimalasta.

Rakennuslupaan sisältyviä maisemointisuunnitelmia ei purematta niellä paikallisten keskuudessa. Kaupungille on jätetty rakennuslupavaihetta ja erityisesti siihen sisältyviä maisemointisuunnitelmia koskeva huomautus, jossa on 34 allekirjoittajaa. He ovat muun muassa naapurikiinteistöjen omistajia sekä alueen virkistyskäyttäjiä.

Yhtiön teettämän maisemointisuunnitelman perusteella aurinkovoimalan maisemointi on tarkoitus hoitaa kahdella tavalla: matalammalla nopeakasvuisella pajupensasvaltaisella istutusvyöhykkeellä sekä toisaalta korkeammalla kerroksellisella ja monilajisella kasvillisuusvyöhykkeellä, joka tulisi asuinkiinteistöjen rajalle.

Suunnitelman mukaan pensasvaltaisella istutusvyöhykkeellä aurinkopaneelikentän reunalle jätettäisiin vähintään 15 metriä leveä suojavyöhyke, jonka reunaan istutetaan pensaita, pääosin nopeakasvuista pajua. Suuren pinta-alan vuoksi pajut istutettaisiin pistokkaista. Niiden määrä olisi noin 13 000 pistokasta hehtaarille. Arviolta 4,5 metrin mittaiseksi kasvavalle pensasvyöhykkeelle istutettaisiin pajupistokkaita viiteen riviin, noin 75 senttimetrin välein.

Aurinkopaneelikentän ja asuinkiinteistöjen väliin puolestaan jätettäisiin 50 metriä leveä suojavyöhyke, jonka reunaan istutettaisiin monilajisesti puu- ja pensaskasveja. Puut ja pensaat istutettaisiin lähelle aurinkopaneelikenttää, jolloin istutusvyöhykkeen ja asuinkiinteistön rajalle jäisi avoin alue. Istutuksissa käytettäisiin isokokoisia taimia, jotta alueelle saataisiin näkösuojaa nopeasti.

Ilmattarella tiimin vetäjänä työskentelevä Sami Kallio viittaa isokokoisilla pari metriä korkeisiin taimiin.

– Selvitämme vielä markkinoilta pidemmälle kasvaneiden puiden saatavuutta.

Monilajisuudella pyrittäisiin varmistamaan se, että näkösuojaa olisi ympärivuotisesti. Mukana olisi sekä lehti- että havupuun taimia.

– Tavoitteena on saavuttaa maisemointitavoite neljässä vuodessa, Kallio sanoo ja kertoo, että ensimmäisiä ja kiireellisimpiä maisemointikohteita olisivat juuri asuinrakennusten ympäristöt.

Hän sanoo yhtiön laatineen maisemointisuunnitelmat maksimiperiaatteella, mutta siten, että hanke on vielä teknis-taloudellisesti toteutettavissa.

Huomautuksen allekirjoittaneita Ilmattaren maisemointisuunnitelmat eivät tyydytä ja he pitävät suunnitelmia puutteellisina. Heidän mielestään maisemointitoimet eivät ole riittäviä esimerkiksi antamaan ympärivuotista näkösuojaa, koska kasvustot ovat lehdettömiä suurin piirtein puolet vuodesta.

Toinen kysymys liittyy kasvuston kasvuvauhtiin sekä kasvuun liittyviin epävarmuuksiin, kuten sääolosuhteisiin. Huomautuksessa viitataan tietoihin, joiden mukaan maisemointi on tarkoitus toteuttaa pääosin 40 senttiä korkeilla pistokkailla ja 150–200 senttiä korkeilla taimilla ja istutustyöt tehtäisiin siinä vaiheessa kuin aurinkopaneelien asentaminenkin.

– Realistisesti ajatellen ehdotettu maisemointi on edes maisemahaittaa lieventävällä tasolla vasta 5–10 vuotta aurinkovoimalaitoksen rakentamisesta. On kohtuutonta ja epäreilua, että kotimme ympäristö halutaan muuttaa vuosikymmeniksi tavalla, jota emme ole mitenkään voineet ennakoida. Me alueen asukkaat kannamme kaikki tämän hankkeen haitat, Kyyköntiellä perheineen asuva Tero Heiska sanoo.

Huomautuksen tekijät pitävätkin selvänä sitä, että hankkeelle asetettu maisemointivaatimus ei tule olemaan lupaehtojen mukainen ensimmäisen 5–10 vuoden aikana ja ehdotettu maisemointi ei sitä kautta ole lupaehtojen mukainen.

– Loimaan kaupunki on asettanut aurinkovoimalalle lupaehdot, jotta estetään maisemaan sopimattoman ympäristön muodostuminen. Ilmattaren rakennuslupahakemuksessaan esitettämä maisemointisuunnitelma ei täytä näitä lupaehtoja ja siksi rakennuslupahakemus on hylättävä, Kyyköntien vapaa-ajan asukas Laura Kopu toteaa.

Jos lupajaosto kuitenkin päättää myöntää rakennusluvan, huomautuksen tekijöiden mukaan lupajaoston pitäisi muun muassa esittää suunnittelutarveratkaisun lupaehtoja selkeämmät vaatimukset maisemointivyöhykkeiden leveydelle, korkeudelle ja ympärivuotiselle peittävyydelle sekä varmistaa, että maisemointiehto täyttyy aurinkovoimalan koko elinkaaren ajan.

Aurinkovoimala on tarkoitus rakentaa Kyyköntien molemmin puolin noin 84 hehtaarin alueelle, joka muodostuu viidestä osa-alueesta. Hankealue on peltoa.

Loimaan kaupunki järjesti viime viikolla Haaralle suunnitellun aurinkovoimalan naapureille katselmuksen, joka liittyi rakennusluvan kuulemiseen. Rakennuslupa voi tulla lupajaoston käsiteltäväksi aikaisintaan tämän kuun kokouksessa.

– Saattaa olla, että menee kyllä pidempään, johtava rakennustarkastaja Harri Salminen miettii.

Kaupunki on saanut rakennuslupaa koskien myös toisen huomautuksen, jonka on tehnyt yksityishenkilö.

Viime kesänä kaupungin lupajaosto edellytti maisemointitoimenpiteitä hyväksyessään ehdollisena yhtiön suunnittelutarveratkaisun (LL 17.6.2023).

Suunnittelutarveratkaisusta on valitettu hallinto-oikeuteen (LL 12.9.2023), jolta ei ole vielä saatu ratkaisua.

 

Fakta

Aurinkopaneelikentän maisemointiperiaatteita

Maisemointi tarkoittaa puu- ja pensaskasvien istuttamista siten, että ne istuvat vallitsevaan ympäristöön. Istutuksissa suosittaisiin nopeakasvuisia kotimaisia puu- ja pensaslajeja.

Nopeakasvuisimpia lajeja ovat pajut, joiden vuosikasvu lähentelee hyvissä olosuhteissa toista metriä. Nopeakasvuisten puiden arvioidaan saavuttavan 7–9 metrin korkeuden kymmenessä vuodessa.

Asuinrakennusten läheisyydessä istutuksista tehtäisiin kerroksellisia ja monilajisia, jotta näkösuoja säilyisi myös lehdettömään aikaan.

Hankealueelle sijoittuvat aurinkopaneelialueet aidataan, mutta alueen läpi voi vielä kulkea, ja tien käyttö jatkuu normaalina.

Lähde: Ilmattaren maisemointisuunnitelma.