Lisää rantarakentamista Alastaron suunnalle?

0
Kaavoitusohjelman perusteella Alastaro-Kurittulan -rantaosayleiskaavan tekeminen voi alkaa vuosina 2025-2028. Kuva: LL arkisto / Pasi Salo.

LOIMAAN kaupunki suunnittelee tänä vuonna aloittavansa asemakaavamuutoksen Virttaankankaalla.

Noin 130 hehtaarin alue, joka on suurelta osin kaupungin omistuksessa, sijaitsee Alastaron moottoriradan eteläpuolella.

Kaavatyön tavoitteina on muun muassa pienen asumiseen osoitetun alueen selvittäminen sekä matkailua ja alueen käyttöä tukevien toimintojen osoittaminen alueelle.

Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman perusteella muita aloitettavia asemakaavatöitä kaupungilla ei ole kuluvalle vuodelle.

Lähivuosina kaupungin on tarkoitus laatia Alastaron ja Kurittulan rantaosayleiskaava. Sillä tavoiteltaisiin Alastaron ja Hirvikosken taajamarakenteiden yhdistämistä rantarakentamisen mahdollistavalla kaavalla.

Kaavoituksella hyödynnettäisiin Loimijoen houkuttelevuutta ja edistettäisiin vesiympäristöön sopivaa suunnitelmallista rakentamista pitkäjänteisesti.

Rantaosayleiskaavan katsotaan tukevan myös Alastaron, Mellilän ja Loimaan kuntaliitossopimusta, jossa yhtenä tavoitteena oli kaupungin vetovoiman kasvattaminen Loimaa–Alastaro -yhteysväliä hyödyntämällä.

Kyseisen vuodelta 2007 peräisin olevan kuntaliitossopimuksen tavoitteita toteutettaisiin myös lähivuosina laadittavalla Mellilän osayleiskaavalla, jolla lisättäisiin muun muassa alueen yritystontteja sekä huomioitaisiin mahdolliset paikallisjunaliikenteen tarpeet.

Viipurin alueelle, Korven kylään puolestaan suunnitellaan tuulivoimaosayleiskaavaa tulevina vuosina.

Tähän mennessä alue on osoitettu tuulivoimavaihemaakuntakaavassa energiahuollon kohteeksi, joka on maakunnallisesti merkittävä tuulivoimatuotantoon soveltuva alue. Alueen lähellä sijaitsee Tyrinselän tuulivoimapuisto.

Kaupungin kaavoitussuunnitelmien taustalla vaikuttaa muun muassa se, että kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2007 tasoa.