Hallinto-oikeus hylkäsi Haaran aurinkovoimalaa koskevan valituksen

0
Loimaan kaupunki järjesti Haaralla maastokatselmuksen Ilmattaren aurinkovoimahankkeen tiimoilta viime kesänä. Kyyköntielle kokoontui tuolloin parikymmentä osallistujaa. LL ARKISTO.

LOIMAA Turun hallinto-oikeus on hylännyt ja osin jättänyt tutkimatta valituksen, joka koskee suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimapuiston rakentamisesta Haaralle, Kyyköntielle.
Energiayhtiö Ilmatar oli hakenut hankkeen luvitukseen liittyvää suunnittelutarveratkaisua, jonka Loimaan kaupungin lupajaosto hyväksyi ehdollisena viime kesänä (LL 17.6.2023). Valittajat olivat vaatineet lupajaoston päätöksen kumoamista ja lupahakemuksen hylkäämistä (LL 12.9.2023).
Kyse oli usean henkilön allekirjoittamasta valituksesta.
Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta 11 valittajan osalta, koska sen mielestä heillä ei ole valitusoikeutta lupajaoston päätökseen. Oikeuden saaman selvityksen perusteella heidän omistamansa kiinteistöt tai vuokra-alueet eivät ole aurinkovoimalan rajanaapureita.
Oikeus katsoo muun muassa, että kyseisten valittajien kiinteistöt ja vuokra-alueet sijaitsevat vähimmillään yli 250 metrin etäisyydellä lähimmästä aurinkovoimalan rakennuspaikasta. Oikeuden mukaan lupajaoston päätös ei voi pelkästään maisemavaikutuksensa vuoksi olennaisesti vaikuttaa kiinteistöjen tai vuokra-alueen rakentamiseen tai muuhun käyttöön. Maiseman muutos ja siitä mahdollisesti aiheutuva asuntojen arvon aleneminen eivät oikeuden mielestä välittömästi vaikuta valittajien oikeuteen tai etuihin.

Sen sijaan neljän valittajan, joiden omistamat kiinteistöt rajoittuvat välittömästi aurinkovoimalaan, kohdalla oikeus tutki valituksen.
Oikeuden mukaan hanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset suunnittelutarvealueella eikä lupajaoston päätöstä ole syytä muuttaa.
Hallinto-oikeus katsoo muun muassa, että rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Oikeus ei kiellä, etteikö aurinkovoimalan rakentamisella olisi väistämättä vaikutusta maisemaan. Se huomauttaa kuitenkin, ettei alueella ole erityisiä maisema-arvoja eikä rakentaminen vaikuta merkittävästi lähi- ja kaukomaisemaan. Oikeus viittaa muun muassa lupaehtoon, jonka mukaan paneelikenttien ympärille, kun ne rajoittuvat avoimeen maastoon tai asuinrakennuksen pihapiiriin, tulee jättää vähintään 15 metriä leveä suojakaista.

Alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa se on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
Oikeus katsoo, ettei hanke ole ristiriidassa yleispiirteisen maakuntakaavan kanssa. Lisäksi aurinkovoimapuiston rakentaminen ei aiheuta haittaa kaupungin asema- tai yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Oikeus pohtii päätöksessään muun muassa, että kunnalla on suhteellisen laaja harkintavalta alueiden käytön suunnittelussa. Kunnalla on myös suhteellisen laaja harkintavalta arvioidessaan suunnittelutarpeesta johtuvaa rakentamisen edellytysten täyttymistä.
Hallinto-oikeuden mielestä asian selvittäminen on ollut riittävää. Rakentamisen palo- ja käyttöturvallisuus puolestaan ratkaistaan rakennuslupavaiheessa.
Kysymykseen naapureiden kuulemisesta hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että määräaika naapureiden ja muiden asianosaisten kuulemiselle on ollut riittävä.
Turun hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän