Kunnallinen vesiyhtiö kelpaa Ypäjällä

0
Kunnanjohtaja Tatu Ujulan mielstä Ypäjän pitää jatkaa edunvalvontaa terveyspalveluiden suhteen, sillä terveysasemien tilalle tyrkytetystä lähipalvelukonseptista ei ole vielä selkeitä määrittelyjä. Kuva: LL arkisto.

YPÄJÄN kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan suunnitellun Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen.

Valtuuston puheenvuorojen perusteella yhtiöittämissuunnitelmiin suhtaudutaan suopeasti Ypäjällä. Esimerkiksi valtuutettu Markku Leppälahti (kesk.) piti vesihuoltoyhteistyön syventämistä luontevana Loimaan suuntaan.

Tekninen johtaja Jouko Käkönen muistutti kuntien jo aiemmin alkaneesta yhteistyöstä. Ypäjältä on esimerkiksi rakennettu siirtoviemäri Loimaan jätevedenpuhdistamolle, ja samaan kaivantoon on asennettu varavesijohto, jota pitkin virtaa puhdasta vettä Loimaalta Ypäjälle noin 30 kuutiota päivittäin.

Hän nosti esille myös Ypäjän vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden pienenä resurssiltaan rajallisena, yhden vakinaisen työntekijän laitoksena ja piti tärkeänä toimintavarmuuden turvaamista.

Kuntien tavoitteena on perustaa yhtiö, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Käkönen arvioi aikataulua tiukaksi, mutta piti sitä mahdollisena.

YHTIÖITTÄMISEN toteutustapa on toistaiseksi avoinna, ja Ypäjän valtuusto oikeutti kunnanhallituksen päättämään yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdosta.

Vaihtoehtoina ovat käytännössä liiketoimintakauppa ja liiketoimintasiirto. Erityisesti Loimaalla on kaivattu vielä lisätietoa liiketoimintakaupan taloudellisista vaikutuksista ja aihetta on jatkoselvitetty. Ypäjän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen (kok.) perusteli toteuttamistavan jättämistä avoimeksi sillä, että yhtiöittämismuodosta odotetaan vielä lisätietoa.

Käkönen arvioi, että liiketoimintakauppa voisi tuoda kunnille taloudellista hyötyä parisen miljoonaa, josta Ypäjän osuus olisi noin 500 000 euroa.

Hän alleviivasi, ettei yhtiöittämisessä ole kyse yksityistämisestä, vaan kuntien omistamasta yhtiöstä, jossa Loimaa olisi pääomistaja. Ypäjän omistusosuus yhtiöstä olisi arviolta 13 prosentin luokkaa.

LOIMAAN kaupunginhallitus käsittelee yhtiöittämistä ensi maanantaina. Kaupunginvaltuuston odotetaan päättävän yhtiöittämisestä Loimaan osalta 8. kesäkuuta.

Lisäksi Loimaan ja Ypäjän edustajat neuvottelevat yhtiöittämisen jatkotoimenpiteistä ensi viikolla.

– Tunnustellaan, mikä on Loimaan tahtotila ja miten asia etenee, Saastamoinen alusti neuvotteluja Ypäjän valtuustolle.

 

Työllistämismenot puhuttivat

Ypäjän kunta teki viime vuonna noin 440 000 euroa tappiollisen tuloksen. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää jäljellä arviolta 493 000 euroa.

Valtuustossa herätti keskustelua työllistämistoimet, jotka ovat viime vuoden arviointikertomuksen mukaan olleet kunnalle edelleen suuri kustannuserä, siitäkin huolimatta vaikka työpajatoiminta on jatkunut. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli lähes 100 000 euroa.

Valtuustossa kysyttiin muun muassa, ovatko kaikki työllistämistoimintaan osallistuvat henkilöt oikeassa paikassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Lundström (vihr.) arvioi, että kunnalle koituu niin sanottuja sakkomaksuja henkilöistä, jotka kuuluisivat kenties pikemmin sairaseläkkeelle.

Myös valtuutettu Anni Vääri (kok.) piti eläkeselvittelyjä tärkeinä, mutta hän huomautti, ettei valtio välttämättä päästä kyseisiä henkilöitä eläkkeelle.

Valtuutettu Virve Saarikoski (kok.) muistutti, että työpajatoiminta on muutakin kuin lukuja, ja esimerkiksi muutamista nuorista on otettu koppi ja he ovat päässeet opiskelemaan tai töihin.

YPÄJÄN kunta järjestää tonttiarvonnan, jossa arvotaan Honkalantiellä, Veikonpolulla ja Onkijoenperäntiellä sijaitsevat tontit, ja valtuusto hyväksyi näiden kolmen tontin hinnat. Honkalantien tontin arvontahinta on 6 000 euroa, Veikonpolun tontin 200 euroa ja Onkijoenperäntien tontin 2 900 euroa.

Kunnanjohtaja Tatu Ujula piti tonttiarvontaa hyvänä keinona esitellä kunnan tonttitarjontaa. Hänestä arvottavien tonttien hinnat on asetettu kilpailukykyisiksi.

Edullisen hinnan ohella hän piti tärkeänä henkilökohtaista palvelua eli sitä, että Ypäjällä tontit voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi.

VALTUUSTO hyväksyi kunnanjohtaja Tatu Ujulan johtajasopimuksen, jossa sovitaan esimerkiksi johtamisen toimintatavoista, virkasuhteen ehdoista ja työn arvioinnista. Sopimuksen mukaan kunnanjohtajan kokonaispalkka on koeajalla 5 700 euroa ja sen jälkeen 6 050 euroa kuukaudessa.

Kokouksen päätteeksi valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen (sd.) toivoi, että kunnan verkkosivuja päivitetään etenkin luottamushenkilöitä koskevien tietojen osalta. Hän piti sitä kohteliaana sekä luottamushenkilöitä kohtaan että kuntalaisten kannalta, jotta kuntalaiset pystyvät tarvittaessa ottamaan yhteyttä luottamushenkilöihin.