Lupajaosto näytti vihreää: Haaran aurinkovoimalan luvitus etenee

0
Kyyköntiellä järjestettiin maastokatselmus toukokuun lopussa. Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN kaupungin lupajaosto hyväksyi energiayhtiö Ilmattaren hakemuksen, joka koskee aurinkopaneelien sijoittamista noin 84 hehtaarin suuruiselle alueelle Haaran kylässä, Kyyköntien molemmin puolin.
Päätöksessä on kyse hankkeen luvitukseen liittyvästä suunnittelutarveratkaisusta. Lupajaosto katsoo, että rakentamisen erityiset edellytykset täyttyvät alueella.
Lupajaosto hyväksyi yhtiön hakemuksen ehdollisena. Esimerkiksi rakennettavien paneelikenttien ympärille tulee jättää vähintään 15 metriä leveä suojakaista silloin, kun paneelit rajoittuvat avoimeen maastoon tai asuinrakennuksen pihapiiriin. Suoja-alue on istutettava riittävän korkealla ja näkösuojan antavalla kasvillisuudella.
Tarkemmassa suunnittelussa pitää huomioida paloturvallisuus ja järjestää riittävät etäisyydet paneelikenttien ja metsäalueiden väliin. Huoltotiet tulee mitoittaa pelastusteitä koskevien vaatimusten mukaisesti.
Maisemointia koskevat ehdot katsottiin tarpeellisiksi, sillä lupajaoston päätöksen perusteluissa arvioidaan muun muassa, että muutoin hankkeen toteuttaminen muuttaisi perustavalla tavalla suuren alueen ja alueella asuvien henkilöiden lähi- ja kaukomaisemaa sekä vaikuttaisi alueen pysyvään ja loma-asumiseen.
Perusteluissa todetaan kuitenkin myös se, että haittaavat vaikutukset alueen kiinteistöille on vältettävissä lupaehtoja noudattamalla. Saatujen lausuntojen perusteella hankkeesta ei koidu haittaa kaavojen toteuttamiselle eikä myöhemmälle kaavoittamiselle.

Haaralle suunniteltu aurinkovoimala on herättänyt vastustusta paikallisissa (LL 1.6.), ja hankkeesta on jätetty muun muassa 38 allekirjoittajan huomautus. Yhtenä isoimpana huolena on se, kuinka alueen pelto- ja maalaismaisema muuttuisivat aurinkopaneelien rakentamisen myötä.
Yhtiöstä on aiemmin arvioitu, että aurinkovoimalaa koskeva investointipäätös voisi syntyä vielä tänä vuonna. Nopeimmillaan rakentaminen voisi käynnistyä ensi vuonna (LL 23.5.).
Haaran aurinkovoimala tulee vielä kaupungin käsiteltäväksi, kun yhtiö hakee aikanaan rakennuslupaa.